Administrativt

Menighedsrådet

 
Formand
Jens Thomasen
Gl. Oustrupvej 15
8544 Mørke
jens.scheel@c.dk
Tlf. 8697 4320
2729 9675
 
Næstformand
og kirkeværge
Søby - Skader - Halling
Leif Holm

Kirkestræde 5, Søby
8543 Hornslet
leifkoshima@hotmail.com
Tlf. 8697 4477, 2288 4322

Kontaktperson
Karen Tvedegaard
Solhøjvej 10, Halling
8543 Hornslet
k.tvedegaard@gmail.com
tlf: 3024 5348

Ib Rasmussen

Kløvevej 10, Skørring 
8544 Mørke
akib@ma-net.dk
Tlf. 8697 4459, 2023 4459

Sekretær og kirkeværge
Mygind - Krogsbæk - Skørring

Anders Mortensen
Ådalen 1, Skørring
8544 Mørke
acbm@hotmail.dk
Tlf. 8697 4953, 2783 8425

Anita Kristensen
Krogsbækvej 8, Karlby
8543 Hornslet
skrivnu@yahoo.dk
tlf. 2183 8305

Kasserer


Gert Almskou

Østrupvej 27
8543 Hornslet
mobil 2171 6972

 

 
Menighedsrådsmøder
Den anden onsdag i hver måned - med undtagelse af juli og december - afholdes der menighedsrådsmøde i Sognegården kl. 19.
Møderne er offentlige, og du er meget velkommen til at overvære dem.
 

 

Præst og kirkekontor

Skørring Sognegård
Jomfru Gundersvej 7
8544 Mørke
tlf. 8697 4400

Sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto, asr@km.dk, tlf. 8697 4400, mobil 2979 4476.
Træffes bedst kl. 9-16 - holder fri mandage.
 
Hjemmebesøg
Sognepræsten tager rigtig gerne på hjemmebesøg.
Har du lyst til at få besøg, eller kender du en, der ville blive glad for et besøg, er du meget velkommen til at kontakte hende for at aftale et tidspunkt.
 
Kirkekontor
Du skal anmelde/ansøge om O/A erklæring (faderskab) navngivning, navneændring og navneændring ved vielse på borger.dk.
Du kan få hjælp til det på Hornslet Kirkekontor, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet.
Dåb, vielse og dødsfald skal anmeldes til sognepræsten
 
Urnenedsættelse
Der er mulighed for urnenedsættelse på alle kirkegårde samt den fredede Gl. Krogsbæk kirkegård
- i tidsrummet mandag - fredag kl. 8-16 og lørdag kl. 08-12.
 
 

 

Ansatte

Graver
Hanne Kusk
aadal.gr@outlook.dk
Tlf. 2042 9246
Træffes tir-tors kl. 8-15 og fredag kl. 8-12
 
Gravermedhjælpere
Hans Madsen
Tlf. 6082 2345
 
Lars Bødtker Laustsen
Tlf. 6174 2062
 
Kirkesangere
Eva Marie Ømark
Falstersgade 38 st., 8000 Århus C
evamoemark@gmail.com
Tlf. 5178 9295
 
Ninna Søndergaard
ninnasondergaard@gmail.com
Tlf. 6133 5896
 
Organister
Annelise Jensen
Lynghøjvej 25, Lime, 8544 Mørke

anka.jensen@fibermail.dk
tlf. 8697 4345 
 
Carl Erik Byskov Jensen
Oddervej 166 K, 8270 Højbjerg
ceby@outlook.dk
Tlf. 8627 3442, 2360 4608
 
 

 

Kirkegårdsvedtægter

Vedtægter for Ådalens Kirkegårde
Søby– Skader – Halling – Mygind – Skørring – Karlby
samt særskilte vedtægter for Krogsbæk Skovkirkegård
 

A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold

§ 1
Kirkegårdene ejes af Ådalens Kirker og bestyres af Ådalens Menighedsråd.
 
§ 2
Kirkegårdenes drift forestås af menighedsrådet.
Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler den lokale kirkeværge i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkeværgen.
Stk. 3. Kirkegårdenes daglige drift varetages af den ved kirken ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.
Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til kirkegårdslederen/kirkeværgen.
 
§ 3
Kirkegårdslederen/kirkegårdskontoret opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortene i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.
 

B. Gravsteder

§ 4
Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.
 
 
Erhvervelse og fornyelse
 
§ 5
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret - og
om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkegårdslederen.
 
§ 6
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev.
Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.
 
§ 7
Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:
  1. har bopæl i sognet
  2. er udensogns boende, men har en særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den udensogns boende tidligere har haft bopæl i sognet, har nære pårørende der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.
Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.
Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person/registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads.
Dette gælder også i tilfælde hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød.
Ægtefællen/den registrerede partner bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt uden vederlag.
Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.
Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.
 
§ 8
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.
 
§ 9
Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremgår af aftalen om erhvervelse eller fornyelse.
 
§ 10
Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.
 
§ 11
Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.
Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen.
Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården.
Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden 4 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes og gravstedet afleveres i planeret tilstand.
Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.
 
 
Nedlæggelse og regulering
 
§ 12
Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.
 
§ 13
Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.
 
 
Gravstedernes indhegning
 
§ 14
Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.
Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes, og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.
Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af ejeren af brugsretten.
Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.
 
 
Gravstedernes beplantning
 
§ 15
Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.
Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.
 
 
Gravminder
 
§ 16
Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende.
Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården.
Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.
Stk. 2. Gravminder skal opstilles, så de ikke udgør nogen fare for kirkegårdens personale og publikum.
Gravsten, som er mere end 60 cm over jorden, skal kunne tåle et træk/skub på mindst 35 kg uden at vælte. Målingen foretages i toppen af stenen eller i 150 cm højde.
Fundamentet til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved gravsættelse i et tilstødende gravsted.
Gravstenen må ikke alene være støbt eller limet fast til evt. fundament eller sokkelsten, men skal forankres til fundament eller sokkelsten med syrefaste stålbolte/gevindstænger/stålspyd.
Støbning af fundamenter må kun ske efter godkendelse fra kirkegårdsbestyrelsen.
Godkendelsen vil være betinget af forudbetaling for fundamentets fjernelse ved nedlæggelse af gravstedet.
Stk. 3. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 329 af 29. marts 2014 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4.
Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.
Stk. 4. På menighedsrådets begæring har indehaverne af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.
Stk. 5. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.
 
 
Gravstedernes vedligeholdelse
 
§ 17
Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse.
Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.
Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen/kirkegårdslederen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.
Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den til enhver tid gældende, af provstiet, fastsatte takst.
Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved brev til indehaveren af brugsretten, pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.
Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller grus lægge.
Gravpladserne i gravstedet kan dog ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet.
Med skriftligt samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.
 
§ 18
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.
 
§ 19
Kirkegården renholder gravsteder mod betaling i henhold til gældende takst fastsat af provstiet.
Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stifternes fæles betalingscenter (Gias Center) en gang for alle af et beløb, som er fastsat efter gældende takst, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
Stk. 3. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.
 
 
Særlige bestemmelser for kistegrave
 
§ 20
Fredningstiden – den tid hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 25 år. Fredningstiden for børnegrave (børn op til 5 år) er 10 år.
 
§ 21
En gravplads for en voksen skal være min. 2,60 x 1,20 m. Graven skal være så dyb at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.
Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.
 
§ 22
Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal brugsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.
 
§ 23
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.
 
 
Særlige bestemmelser for urnegrave</div%