Menighedsrådsmøder / Menighedsrådesmøde 10/8 16

Menighedsrådesmøde 10. august 2016

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Ros til Anne Sophie for artiklen i Kristelig Dagblad om at være præst i seks kirker.
 • Der er nu oprettet en hurtig netforbindelse til Søby præstegård.
 • Der er bugetsamråd 1. september. Jens, Knud og Anne Sophie deltager.
 • Der er bestilt 5 udgaver af tillægget til den nye salmebog (100 salmer).
 • Der er sat en ny lås i døren til Mygind kirke.
 • Nyt navneskilt til præstegården er færdig, Jens monterer det.
 • De ansøgte midler til istandsættelse af Præstegården er bevilliget af provstiet.
2.b Sognepræsten
 • Juleaftens gudstjenester er på plads. Der bliver gudstjeneste i alle seks kirker.
 • Der er stadig problemer med lyset i køkkenet i præstegården, Jens tager kontakt til elektrikeren for at få problemet løst - der opsættes evt. nye lamper.
 • Mini konfirmanderne starter på tirsdag og slutter til september med en børnegudstjeneste.
2.c Aktivitetsudvalget
 • Sogneudflugten er på plads med så god tilslutning, at der nogen på venteliste.
 • Den 2. oktober afholdes der høstgudstjeneste med efterfølgende menighedsmøde og frokost.
 • Den 6. okt. er der foredrag i Skader Kirke ved Morten Skovsted, som vil fortælle om de nye salmer, og der vil også blive sunget nogen af dem.
 • Den 11. december kl. 15 er der julekoncert i Karlby kirke med Grenåkoret. Der er kaffe i kirken efter koncerten.
2.d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Tømreren er færdig med reparationer foranlediget af kirkesynet. Anslået pris 60.000 kroner.
 • Maleren er i gang.
 • Mureren er færdig med halvdelen af det bestilte arbejde. Mureren skal også kalke Skader kirke indvendigt. Det koster ca. 30.000 kr. ekstra.
 • Nedrivningen af kapellet i Skader startes i oktober.
2.e Kirkeværge
 • Eventuel ny altertavle i Søby: Der blev nedsat et udvalg bestående af Leif, Inge, Charlotte og Anne Sophie, som skal se på mulighederne for en ny altertavle.
 • Der tages kontakt til en konsulent om renovering af prædikestolen i Mygind.
 • Opdatering af præstetavlen i Mygind.
 • Reparation af IT udstyr i sognegården.
 
3. Orienteringsmøde
13. september 2016 - der laves PowerPoint til orienteringsmødet.
 
 
4. Besøg fra Mørke menighedsråd
Mørke menighedsråd vil gerne besøge Ådalens kirker 13. september. Knud og Hanne viser rundt, Viola sørger for kaffen.
 
 
5.Kirkeblad
Det nye kirkeblad er klar til at gå i trykken og blive sendt ud. Den fremtidige udseende og form af kirkebladet og den generelle kommunikation drøftes i menighedsrådet efter valget.
 
 
6. Status vedr. provstesyn af præstegård
Køkkenbordpladen er stadig ikke OK. Gert ser på, om det er den rigtige behandling, den har fået. Hvis en ny behandling ikke hjælper, bør pladen måske skiftes.
Der mangler en lampe i entréen ved kontoret, Anne Sophie indkøber en passende lampe.
 
 
7. Bemandingssituationen på kirkegårdene
Der er opgaver som er overgået til graverne, som berettiger, at gravermedhjælper stillingen på ¾ tid opgraderes til fuld tid. Graverteamet orienteres om ændringen, og Ib sørger for, at ansættelseskontrakten ændres til fuld tid.
 
 
8. Andre sager 
Ingen
 

9. Eventuelt
Ingen bemærkninger