Menighedsrådsmøder / Menighedsrådesmøde 11/1 17

Menighedsrådesmøde 11. januar 2017

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Omdeling af post
 • Buget for 2018 udarbejdes af Jens og Knud i samarbejde med regnskabskontoret. Budgettet forelægges herefter for menighedsrådet.
 • Der afholdes zonemøde i sognegården i Hornslet 22. februar kl. 19.
 • Der er givet en julekurv til ansatte, præster der havde tjeneste juleaften og Knud Poulsen.
 • Der gives en kurv til Inge Klostergård for hendes hjælp ved efterårets arrangementer.
 • Der er indkøbt en ny tørretumbler til præstegården.
 • Problemerne med varmen i præstegården er løst.
2.b Sognepræsten
 • Der afholdes præstekonvent i sognegården i november. Sognegården er vært ved arrangementet - traktementet drøftes senere på året.
 • Der er bevilget 500,00 kroner til forplejning ved fastelavsgudstjenesten/-fest i Skørring.
 • Sten Rahbek har efterspurgt en begrundelse for afslaget på ønsket om projektør belysning på Søby kirke. Afslaget er givet fordi der ikke må opstilles nye anlæg. Reglerne for opstilling af nye anlæg undersøges af menighedsrådet og meddeles til Sten Rahbek.
 • Den nuværende farveprinter i præstegården har et meget stort forbrug af blæk ved udskrivning af foldere i farver. Det undersøges, om udgifterne kan nedbringes ved at anskaffe en stor laserprinter.
 • Kyndelmisse markeres med cafégudstjeneste i Skader Kirke 2. februar med læsning og maser af levende lys, og der serveres snack og vin.
 • Der indkøbes bibler som gave til konfirmanderne.
 • Møde om liv i Ådalen 6. februar.
 • Rotter i/ved præstegården bekæmpes af Rentokil.
2.c Aktivitetsudvalget
 • Foredrag om Bob Dylan 23. februar. Anita sørger for traktement.
 • Underholdning til sogneeftermiddagen i april og maj er under forberedelse - nærmere herom på næste møde.
2.d Præstegårds-/Avlsgårdsudvalg
 • Ingen
2.e Kirkeværge
 • Knud og Dan har fået præstetavlen i Mygind opdateret ved en maler i Randers.
 • Undersøgelse om renovering af prædikestolen Mygind sættes i gang.
 
3. Skader Kapel
Vedr. nedrivning af kapellet på Skader kirkegård:
Jens har sendt en forklaring til Stiftet vedr. den manglende indhentelse af tilladelse nedrivning af kapellet.
Sagen er derefter sendt videre fra Stiftet til Nationalmuseet.
 
 
4.Høringsforslag fra Kirkeministeriet
Menighedsrådet har ingen bemærkninger til forslaget.
 
 
5. Kirkegårdsarbejde/kurser januar - marts
Der afvikles ferie.
Hanne og Lars deltager i forskellige kurser i februar og marts.
Arbejdet med diget ved enden af præstegårdshaven er færdigt.
De gamle gravsten i Karlby og Skørring er samlet på paller og dermed klar til afhentning.
 
 
6. Kirkesyn 2017
Kirkesynet afholdes onsdag 19. april med start kl. 9 i Halling kirke.
Der er kaffe hos Karen Tvedegaard i Halling kl. 08.30.
Jan Østergård informeres.
 
 
7. Sogneindsamling 2017
Der er sogneindsamling 12. marts. Ruterne fordeles på næste møde.
 
 
8. Andre sager
Knud meddelte følgende:
Det endelige byggeregnskab for nedrivningen af Skader kapel sendes til Provstiet.
Halvdelen af udgifterne til konfirmandundervisningen betales af Hvilsager/Lime menighedsråd.
Anne Sofie har afregnet for privat brug af vand, el og varme.
Det undersøges, hvordan vi er forsikret ved misbrug af vores netbank og netbaseret angreb på banken.
 
 
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger