Menighedsrådsmøder / Menighedsrådesmøde 8/2 17

Menighedsrådesmøde 8. februar 2017

1. Alternative lægmandsgudstjenester
Lis Kildegård fortalte om et tiltag i Mygind, hvor en gruppe vil forsøge at arbejde med alternative gudstjenester. I den forbindelse vil man gerne låne sognets kirker til arrangementer m.m.
Menighedsrådet synes generelt, at det er et godt tiltag, men vil gerne have mere konkret viden om projektet, inden der gives endelig tilsagn om udlån af sognets kirker.
 
 
2 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
 
3 Siden sidst
a Formanden
 • Formanden for Provstiudvalget Henning Laier er død.
  Menighedsrådet har sendt en bårebuket.
 • De sidste gravsten er hentet i dag.
 • Al kontakt fra Peter Madsen vedr. gamle gravsten besvares af formanden eller Provsten. Sagen betragtes dog som afsluttet.
 • Sagen om nedrivningen af kapellet i Skader er afsluttet med godkendelse fra alle instanser.
 • Organisterne deltager i kurser.
 • Energi Midt graver nye kabler ned til præstegårdens avlsbygninger.
  Der oprettes ny måler og installation i maskinhuset.
 • Der er givet tilladelse til gravearbejde ved Mygind kirke i forbindelse med kabelarbejde.
 • Vi får besøg fra Jetsmark sogn en gang i foråret.
 • Orientering om møder.
b Sognepræsten
 • Konfirmationsbilleder: Der bestilles en fotograf, billederne kan herefter købes ved fotografen.
 • Billeder og en kort præsentation af medlemmerne af menighedsrådet i det nye kirkeblad. Sidste frist for aflevering 15. februar.
 • Samarbejde med Hornslet om hækling/strikning af dåbskjoler til brug ved dåb. Kirkebilen kan benyttes til transport til Hornslet.
 • Der er et ønske fra zoneudvalget om hjælp til at arrangere større tiltag, én fra hver menighedsråd. Anita deltager fra os.
 • Anne Sophie skal selv stå for konfirmationsforberedelsen i hele Ådalsområdet næste år.
  Da det er et stort hold, skal der findes en medhjælp til undervisningen.
c Aktivitetsudvalget
 • Fastelavn på plads.
 • Forårets sogneeftermiddage på plads.
 • Foredrag om Bob Dylan på plads.
 • Arrangementet med biskoppen drøftes på næste møde.
 • Studieturen er planlagt til foregå 15. juni.
  Lime Hvilsager inviteres til at deltage.
 • Friluftgudstjenesten afholdes 29. juni.
d Præstegårds-/ avlgårdsudvalg
 • Ingen
e Kirkeværge
 • Vedr. belysning af Søby kirke: Der er ikke noget, der hindrer etablering af projektører ved kirken. Reglerne for nedgravning af kabler skal dog følges. Der må max graves i 30 cm dybde.
  Der indhentes tilbud, som drøftes i forbindelse med kirkesynet i april.
 
4. Mulige påbud fra Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet har været på besøg, og der blev givet et påbud om at oprette en rygepolitik.
Der udarbejdes nu en rygepolitik for alle ansatte, som sendes til arbejdstilsynet.
 
 
5. Offentliggørelser af referater
Referater offentliggøres som hidtil på www ådalskirkerne.dk. Sekretæren holder dette ajour og kontrollerer, at referaterne er tilstede.
 
 
6.Godkendelse af revisionsprotokollat
Revisionsprotokollatet for 2015 som er godkendt af provstiudvalget, er forelagt menighedsrådet og godkendt.
 
 
7. Sogneindsamling 2017
Indsamlere:
Mygind Jens – Skørring Ib – Halling Karen – Anita deltager måske.
 
 
8. Andre sager
 • Høringssvar vedr. etablering af legeplads i Halling på grunden overfor kirken. Menighedsrådet har ingen indsigelser.
 • Hanne sender en regning for vedligehold til brugeren af et gravsted i Mygind.
 • Der anskaffes en laserprinter til Anne Sophie for at reducere forbruget af toner.
 
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger