Menighedsrådsmøder / Menighedsrådesmøde 9/11 16

Menighedsrådesmøde 9. november 2016

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Vedr. nedrivning af kapellet i Skader:
  Der var ikke indhentet tilladelse ved stiftet, hvilket har medført en påtale til menighedsrådet. Formanden er i dialog med stiftet og provstiet for at bringe forholdet i orden.
 • Vedr. evt. nedrivning af kapellet i Halling:
  Der afholdes stiftsyn 17/11 kl. 12 med deltagelse af repræsentanter for stiftet og menighedsrådet.
  For menighedsrådet deltager Ib Rasmussen, Knud Poulsen, Gert Almskou og Anders Mortensen.
  Det er menighedsrådets holdning at kapellet ikke nedrives.
 • Provstiudvalget har givet afslag på ansøgningen om tilskud til etablering af det nye fyr i præstegården. Udgiften tages derfor af egen kasse.
2.b Sognepræsten
 • Konfirmandundervisningen er begyndt. Der er 35 konfirmander i år.
  Anne Sophie får hjælp af Maria fra Mørke, da det er et stort hold, og ved fælles hjælp forløber undervisningen fint.
 • Allehelgensgudstjenesten i Mygind var godt besøgt.
 • Gudstjenesterne juleaften er på plads.
 • 1. juledag holdes der højmesse i Søby. 
 • Nytårsgudstjenesten holdes i Mygind. Efter gudstjenesten serveres der champagne i våbenhuset.
 • Kyndelmisse holdes i Skader som cafégudstjeneste.
 • Fastelavnsgudstjenesten holdes i Skørring. Det undersøges, om det er muligt at få et samarbejde med forsamlingshuset om et fastelavns arengement efter gudstjenesten.
 • Anne Sophie deltager 25. maj i et kursus om reformationen.
2.c Aktivitetsudvalget
 • Ingen
2.d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Arbejdet med at installere fyret i præstegården er afsluttet.
 • Maleren har udført det bestilte arbejde.
 • Mureren rykkes for udførelsen af kalkningen i Skader Kirke.
2.e Kirkeværge
 • Arbejdet med kirkegårdsplanen for Skader er næsten færdig, de sidste træer plantes næste år.
 
 
3. Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed i.h.t. valg- og menighedsrådsloven
Kandidaternes valgbarhed er undersøgt og godkendt i.h.t. valg og menighedsrådsloven.
 
 
4. Underskriftserklæring i.h.t. menighedsrådsløftet
Erklæringerne er underskrevet.
 
 
5. Konstituering af menighedsråd
Valgt til flg. poster
 • Formand Jens Thomasen
 • Næstformand Leif Holm
 • Kirkeværge: Mygind Skørring Karlby Anders Mortensen
 • Kirkeværge: Halling Skader Søby Karen Tvedegård
 • Kasser: Knud Poulsen
 • Sekretær: Anders Mortensen
 • Kontaktperson: Ib Rasmussen
 • Bygningssagkyndig: Jan Østergård
 • Skole-kirke repræsentant Karen Tvedegård - Anita Kristensen
 • Underskriftsberettiget Jens Thomasen - Knud Poulsen
 • Aktivitetsudvalg Anita Kristensen - Karen Tvedegård - 
 • Gert Almskou - Ib Rasmussen - Anne Sophie Berg Ricevuto
 • Præstegård-/ avlsgårdsudvalg Ib Rasmussen - Gert Almskou - 
  Knud Poulsen - Anders Mortensen
 • Valgbestyrelse 2017 Jens Thomasen - Anders Mortensen
 • Formand for valgbestyrelsen Jens Thomasen
 • Menighedsrådsmøder i første og 2. halvår
  11/1, 8/2, 8/3, 5/4, 10/5, 14/6, 9/8, 13/9, 11/10, 8/11
 
 
6. Andre sager
De ansatte får som sædvanlig en kurv til jul.
Der gives ligeledes en kurv til de præster, der har julegudstjenesterne.
Vedr. jordstykket på modsatte side af Kirkestræde: Sagen er undersøgt, og det tilhører Syddjurs Kommune. Leif Holm informerer Rasmus Banke herom.
Det er besluttet at overføre 5.300 kroner til provstiets julehjælpskasse.
Der udbetales 3.200 kroner til hver af det afgående menighedsrådsmedlemmer.
Bogen Landsbykirken som et aktiv - Idekatalog bestilles til alle interesserede.
 
 
7. Eventuelt
Ingen bemærkninger