Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 10/2 16

Menighedsrådsmøde 10. februar 2016

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt
 
 
2. Godkendelse af referat fra 13.01.16
Referat godkendt
 
 
3. Siden sidst
a Formanden
 • Lars Bødtker Laustsen er ansat som gravermedhjælper fra d. 1/3 til d. 31/11 2016.
 • Stillingen som præst i Ådalens Pastorat er opslået ledig. Formanden orienterede om det videre forløb.
 • Orienteringsmøde med Biskoppen afholdes d. 2/3 2016 kl. 17 i Sognegården.
b Sognepræsten
 • Ingen
c Aktivitetsudvalget
 • Kyndelmisse i Skørring Kirke - ca. 25 deltog - en hyggelig aften.
 • Studietur d. 27/8 2016 til Jenle - program senere.
 • Sogneudflugt d. 8/9 2016 til Kongenshus Mindepark - program senere.
 • Friluftgudstjeneste 30/6 2016. Ib spørger Torben Jensen, om han vil prædike denne aften.
  Det undersøges om vi kan få de samme solister som sidste år.
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Der er vand i kælderen i sognegården. Det kan løses ved at der bores et dræn under bygningen, pris ca. 25.000 kr. ex. moms. Denne løsning blev godkendt og sættes i gang.
e Kirkeværge
 • Der er indkøbt en højtale til Sognegården
 
4. Fremtidige referater
Referater forsøges færdig til fredag formiddag, så de kan underskrives og sendes til provstikontoret fredag.
 
 
5. Revisionsprotokollat for 2015
Revisionsprotokollat 2015 forelagt og godkendt
 
 
6. Referat provstiudvalgsøde 8 okt. 2015
Referat forelagt og godkendt.
 
 
7. Service på klokkeanlæg
Serviceaftale for klokkeanlæg indgås med Thubalka A/S, så alle 6 anlæg er omfattet af ordningen. (nye anlæg i aftalen, Søby, Skader og Halling)
 
 
8. Søby Præstegård
Håndværkerne er færdige inden 1.marts
Kælderen er istandsat og døre samme sted bliver malet.
 
 
9. Kirkeblad
Kirkebladet er klar til tryk, siden med reklameartikel erstattes med anden artikel. Godkendt med foran nævnte ændring.
 
 
10. Folkekirkens Nødhjælp
Indsamlerne mødes i sognegården d. 13 marts kl. 09.00
 
 
11. Andre sager
 • Kursus i førstehjælp forsøges afholdt i marts. Hanne og Charlotte aftaler forløbet.
 • Konfirmanderne spiser i Sognegården d. 25/2. Viola hjælper ved arrangementet.
 • Der anskaffes 2 benzinkort til graverteamet.
 • Der er flere kontokort til Brugsen på vej.
 
13. Eventuelt
Ingen