Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 10/1 18

Menighedsrådsmøde 10. januar 2018

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 

2. Siden sidst
a Formanden
 • Ny vaskemaskine installeret i Præstegården
 • Julekurven var meget flot
 • Der er bestilt nye kalendere
 • Buget for 2019 skal være inde senest 21. juni
 
b Sognepræsten
 • Trine er kommet godt i gang, og hun roste det store arbejde, aktivitetsudvalget gør for sogneeftermiddagene.
 • Der er bevilget midler til konfirmandudflugten 13. marts.
 
c Aktivitetsudvalget
 • Nytårskuren og forårets arrangementer er planlagt.
 • 6. februar er der kyndelmisse i Skader kirke.
 • 6 marts Hjortshøj seniororkester i Sognegården.
 • I april foredrag i Sognegården om de Vestindiske øer.
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
 • En glemt vandhane i Sognegården har medført et ekstra forbrug på 80 m3 vand.
 • Arbejdet med at skifte taget på maskinhuset i Søby sættes i gang når bevillingen er frigivet og vejret tillader det.
 
e Kirkeværge
 • Styringen til klokken i Halling kirke er repareret af elektrikeren.
 • Låsen i kirkedøren og døren til kælderen i Halling er slidte og skiftes af tømrer.
 • Der udarbejdes nye kirkegårdsvedtægter inden næste møde.
 
3. Forslag fra Hornslet menighedsråd
Der er drøftet en forespørgsel fra Hornslet Menighedsråd, om vi vil være medarrangør af et foredrag med Anders Agger, i efteråret. Anita og Gert drøfter mulighederne med Hornslet Menighedsråd.
Leif kontakter Lene Hauge.
 
 
4. Ådalens økonomi
Kassebeholdningen er meget lav her ved årsskiftet, så alle opfordres til at vise mådehold med forbrug og indkøb i det første kvartal af 2018.
 
 
5. Prædikestolen i Mygind
En konsulent fra Nationalmuseet har 5/12 2017 synet prædikestolen og andet inventar i Mygind kirke og har ved afslutningen meddelt, at alt er i fineste stand.
Der kommer en skriftlig rapport senere.
 
 
6. Evaluering af arrangementer i december
Alle arrangementer har været en stor oplevelse og har været velbesøgt.
 
 
7. Andre sager
 • Ændring af datoer for menighedsråds møder i foråret
  Februar: Mødet afholdes 8. februar.
  Marts: mødet afholdes 1. marts.
 • Der er indhentet et tilbud på projektor og lyd i mødelokalet i Sognegården. Der indhentes et tilbud mere.
  Når begge tilbud er i hus, sendes en ansøgning om 5% midler til projektet.
 
 
8. Eventuelt
Forslag til nye arrangementer:
Formiddagskaffe med efterfølgende gudstjene en søndag i løbet af forsommeren. Nabosogne inviteres.