Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 10/10 18

Menighedsrådsmøde 10. oktober 2018

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt


2. Siden sidst
a Formanden
 • Tine er fratrådt stillingen som vikar for Anne Sophie.
 • Anne Sophie er 1/11 tilbage efter barsel og ferie.
 • Næste møde flyttes til 21/11 2018.
 
b Sognepræsten
Ingen

c Aktivitetsudvalget
 • Strikkecafe i oktober
 • Kirkestafet i Skader 27/10
 • Sogneeftermiddag 6/11
 • Kulturnat 9/11 - nærmere følger
 • Præstekonvent i november
 • Juleafslutning 4/12
 • Kirkekoncert 16/12 i Karlby kl. 17
 • Nytårskur 25/1 2019
 • Deadline for indlæg til næste kirkeblad 20/10
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
Regningen fra mureren lød på 68.200 inkl. moms.
 
e Kirkeværge
 • Der sendes et brev med oplysninger og retningslinjer for sikring af ustabile gravsten til alle gravstedsejere med ustabile sten.
 • Graverteamet kan ikke påtage sig at hjælpe med sikring af ustabile sten.
 • Gravstedsejere må gerne selv sikre stenene, når bare reglerne for sikring følges.
  Der må i den forbindelse ikke foregå kørsel med private køretøjer eller maskiner på kirkegården.
 • De endelige kirkegårdsvedtægter sendes til provstiet til godkendelse.
 • Der ansøges samtidig om oprettelse af plade i plæne gravsteder ved alle 6 kirker.
 
 
3. Møde med Torben Jensen kl. 19.30
Provstiets diakonipræst Torben Jensen, orienterede om mulighederne for diakoni i sognene og provstiet.
Der vælges på næste møde en repræsentant herfra til et udvalg for diakoni.

 
4. Evaluering af menighedsmøde
Mødet forløb rigtigt godt.
Regnskabet blev gennemgået og gav ingen kritik, men der var ikke tilslutning til at nedlægge kirkebladet i sin nuværende form, så det fortsættes.
Der fremkom et forslag om at renovere Søby kirke, som er meget dyster. Menighedsrådet har derfor besluttet at indlede forberedelsen af dette.
 
 
5. Endelig godkendelse af budget 2019
Endeligt buget 2019 er gennemgået og godkendt med følgende påtegning
Ådalens Menighedsråd. CVR-nr. 23079216.
Budget 2019. Endelig budget afleveret d. 08-10-2018 09:11


6. Lås til skab graverkontor samt App til mobil
Tømreren monterer en lås på skabet
Der indkøbes rettigheder til App


7. Glasplade alter Søby og Skørring
Godkendt: Der indhentes tilbud


8. Foto i kirken vedr. GDPR (EU Databeskyttelsesforordning)
Drøftes på næste møde


9. Sikring af kirkens egne sten
Der sættes gang i sikring af sten som er fredede og sten som menighedsrådet har ansvaret for.
Arbejdet udføres af Djurs Stenhuggeri.
Ustabile sten som ikke er fredede og står sammen med fredede sten eller står på udløbne gravsteder fjernes.
Det undersøges en ekstra gang, om stenene er fredet eller bevaringsværdige.


10. Rengøring/praktisk hjælp sognegården
Drøftes på næste møde


11. Andet
Vedr. ringning fra kirkerne: Der ringes kl. 7 og kl. 17 om sommeren og kl. 8 og kl. 16 om vinteren.
Der bringes evt. et indlæg i næste kirkeblad om ringningens formål.
Kirke-skole jubilæum - der kommer mere information senere.
Der er skænket en lysestage til kirkerne.


12. Eventuelt
Ingen bemærkninger