Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 10/4 19

Menighedsrådsmøde 10. april 2019

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Hanne deltager i et 2-dages kursus.
 • Medarbejdermøde afholdes 12. april.
 • Der er bekæmpet rotter ved præsteboligen.
 • Skorstenene på præsteboligen sikres mod indtrængen af fugle.
 • Knud er tilbage på posten.
 
b Sognepræsten
 • Gudstjenesten 2. juni flyttes fra Skørring til Karlby.
  Det annonceres i dagspressen.
 • Konfirmandundervisningen er slut.
  Anne Sophie takkede for hjælpen fra Annelise og Anita.
  Skolen kommer med et udspil til tidspunkterne for næste års konfirmandundervisning, så der kan undgås aflysninger af planlagt konfirmandundervisning.
 
c Aktivitetsudvalget
 • 28/4: Kåre Norge i Mygind.
  Der er tilmeldt 64.
  Kaffe i Forsamlingshuset efterfølgende.
  Kirken betaler for kaffe og kage.
 • 27/8 2019: Sogneudflugt - mere herom senere.
 • Minikonfirmander starter torsdag 22/8 - i alt 6 gange.
  Der afsluttes med børnegudstjeneste 3/10.
 • 3/9: Sogneeftermiddag - Jørgen Lorenzen fortæller om cirkuslivet.
 • Datoen for studieturen til Kongernes Jelling er ændret til onsdag 19/6
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
Der skal skiftes toiletter i forpagterboligen og på det offentlige toilet i Søby
 
 
e Kirkeværge
Ingen bemærkninger
 
 
 
3. Provstesyn 14. maj med start i Søby kl. 9
Anders medbringer rapporten fra sidste provstesyn.
 
 
 
4. Indberetninger til Provstiet
Indberetningen er afleveret og godkendt.
 
 
 
5. Konfirmation 2019
 • Søndag 5. maj
  Lime kl. 9 - Hvilsager kl. 11
 • Fredag 17. maj
  Karlby kl. 11
 • Søndag 19. maj
  Halling kl. 11
Der er indkøbt Bibler og keyhangers til konfirmanderne.
 
 
 
6. Budget 2020
Knud og Jens udarbejder budget for 2020, behandles på næste møde
 
 
 
7. Personalekonsulent
Der er startet på samarbejde med personalekonsulenten.
 
 
 
8. Andre sager
 • Hegn i præstegårdshaven beses ved provstesyn.
 • Der er nu mulighed for at søge midler fra fonden efter Søby Sparekasse.
  Det undersøges, om det er muligt at få midler til renovering af Søby Kirke.
 • 5. maj er der besøg fra Voldum i Søby Kirke
  Knud spørges, om han vil fortælle om kirken.
 • Der afholdes årsmøde i skole/kirke samarbejdet 25/4 i Egegården.
 
 
 
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger