Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 10/5 17

Menighedsrådsmøde 10. maj 2017

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
 
2 Siden sidst
a Formanden
 • Der har været afholdt møde i provstiets kontaktpersons udvalg - der arbejdes videre med ansættelse af en fælles personale konsulent
 • Jens fortalte om statistik vedr. medlemmer i folkekirken i vores sogne. Tallene kan findes på menighedsråd.dk
 
b Sognepræsten
 • Konfirmationerne er godt i gang, Anne Sophie har fremstillet nogle fantastiske flotte foldere til hvert konfirmationshold med sange og forløbet af den kirkelige handling. Der er ligeledes fremstille telegrammer.
 • Konfirmationerne er for de næste år planlagt på flg. måde:
  Hvilsager og Lime i 2018 og 2019 første søndag i maj kl. 9 og kl. 11
  - ændres fra 2020 til søndagen før St. Bededag kl. 9 og kl. 11
  St. Bededag Skørring og Karlby kl. 9 og 11
  Søndagen efter St. Bededag Halling og Søby kl. 9 og kl. 11
 
c Aktivitetsudvalget
 • Kommende arrangementer gennemgået
 • Friluftgudstjenesten er på plads med musik, højtaleren tjekkes for strøm
 • Der afholdes nabogudstjeneste i Mørke d. 30 juli - kl. 10 brunch i sognegården - kl. 11 gudstjeneste ved Maria i kirken.
  Tilmelding senest d. 27 juli
 • Efter ferien afholdes der musikgudstjeneste i Skader og senere en sangaften i Sognegården, hvor vores organister og kirkesangere synger for på nogle af de nye salmer
 • HUSK tilmelding til udflugter
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Vandhanen på Søby kirkegård repareret
 • Det nye fyr i præstegården: Det undersøges lige nu om olieforbruget er for stort
 • Defekte fuger ved kirkedøren i Karlby repareres snarest
 
e Kirkeværge
 • Der laves ny inventarliste
 • Anders kontakter Nationalmuseet vedr. prædikestolen i Mygind
 • Alterkalken i Mygind repareres
 
 
3. Konfirmander 2018
Der laves en aftale med Annelise Jensen om hjælp ved konfirmandundervisningen.
Provstiet ansøges om økonomisk støtte hertil ca. 35.000 kr.
 
 
4 Kirkesyn 2017 - opfølgning
Der er prioriteret i listen over fejl og mangler. Ib indhenter tilbud på de prioriterede opgaver
Taget på maskinhuset udskiftes først i 2018. Ib indhenter et tilbud mere på opgaven
Vedr. udvidelse af kirkegårdslågen mod syd. Det undersøges ved provstiet, om der må ænders ved diget. Arbejdet kan først sættes i gang, når der foreligger en tilladelse
 
 
5. Budgetkontrol
1. kvartal 2017 - budget for 1. kvartal 2017 gennemgået og godkendt
 
 
6 Budgetgennemgang
2018 - udkast til budget 2018 gennemgået og godkendt
 
 
7. Andre sager
Leif fortalte om den afholdte særgudstjeneste i Mygind kirke
Skader kirke udlånes 2. Pinsedag til særgudstjeneste med samme arrangør
Der har været afholdt personalemøde for ansatte i Ådalens Pastorat. Der var ingen problemer
Karen orienterede om skole kirke samarbejdet. Hun har deltaget i et møde i Odense hvor temaet var hvad kan kirken byde ind med til skolen. Dette tema arbejdes der videre med i skole kirke udvalget i provstiet
 
 
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger