Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 10/6 15

Menighedsrådsmøde 10. juni 15

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt
 
 
2 Godkendelse af referat fra 21-05-2015
Godkendt
 
 
3 Siden sidst
a Næstformanden
 • Der sendes en bårebuket til tidl. formand Anne Marie Christiansens begravelse.
 • Det undersøges om sikringsgruppen til hallen i Søby kan flyttes fra Leifs bolig til hallen.
 • Den 21 juni er der afskedsgudstjeneste for Kjeld Holm i Domkirken kl.14.00
 • Knud og Ib tilmeldes til bispevielsen d.6. september 2015 kl. 14.00.
 • Der er købt en ny telefon til Hanne.
 • Vedr. diget for enden af haven ved præsteboligen, Jens og Knud sender et brev til provstiet for at finde en løsning.
 • Der afholdes høstgudstjeneste og menighedsmøde d. 4. oktober
b Sognepræsten
 • Leif havde en forespørgsel fra Eva om at ændre på måden trosbekendelsen bruges ved dåb. Emnet blev drøftet og et flertal i menighedsrådet var enige om at fastholde det nuværende ritual.
c Aktivitetsudvalget
 • Vedr. indvielsen af Krogsbæk kirkegård.
  Leif sørger for mad, drikkevarer, service og bestik.
  Gert sørger håndtering af affald, Gert skaffer en plade til korset, hvor kirkegårdens navn står på. Han bestiller også en navneplade af den type der kan sættes på korset, så alle kan se hvordan den ser ud.
  Ib har styr på at korset kommer på plads.
  Ib sørger for at stille telt op sammen nogle hjælpere.
 • Der er studietur d. 16. august, indbydelse sendes senere
d Præstegårds og Avlsgårdsudvalg
 • Personalerummet i Søby skal isoleres og der sættes en styring på varmen, for at spare på strømmen til opvarmning.
e Kirkeværgen
 • Det undersøges ved kommunen om der kan laves en adresseændring på kirken i Skader.
 • Fjernelse af gammel pc i sognegården
 
 
4 Skovkirkegård
Drøftet under punkt 3 c
 
 
5 Høstgudstjeneste
Der afholdes høstgudstjeneste d. 4. oktober
 
 
6 Menighedsmøde
Der afholdes menighedsmøde d. 4 oktober kl. 12.00
 
 
7 Provstesyn
 • Byggeudvalget har gennemgået synsrapporten og indhenter tilbud på de opgaver der skal udføres.

  a Gamle gravsten
  Fjernelse af gamle gravsten drøftes senere på året
  Randers muserum spørges vedr. evt. bevaringsværdige sten
  Leif giver på forhånd tilsagn om at han er for at fjerne de gamle gravsten.
 
 
8 Andre sager
 • Der er nedsat et udvalg bestående af Knud, Hanne, Inge og Anders til at undersøge om kirkegårdsvedtægterne skal revideres.
 • Lærer Nielsens sten på Karlby kirkegård skal males op
 • Opsætning af højtalere i Mygind og Skader kirke sættes i gang.