Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 10/6 20

Menighedsrådsmøde 10. juni 2020

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt


2. Siden sidst
a Formanden
 • Medarbejdermødet rykkes til et tidspunkt i august/september
 • Projektet med ny låge i Søby er godkendt og videresendt til stiftet.
  Endelig godkendelse forventes om cirka to måneder.
 • Sagen om en rykker fra Falck, sendt fra et rykkerkontor, er løst
 
b Sognepræsten
 • Gudstjenesterne er i gang igen, men restriktioner som hele tiden ændrer sig, medfører blandt andet, at varigheden af gudstjenerstene er kortet ned, og at der ikke har været nadver.
  Anne Sophie vil forsøge med kontinuerlig nadver.
 • Tidspunktet for afvikling af højmessen (kl. 10 eller kl. 10.30) drøftes på mødet i august
 
c Aktivitetsudvalget
 • 28. juni - friluftgudstjeneste.
  Alle tager selv stole og kaffe med
  Der rejses telt - Ib m.fl.
  Anne Sophie sørger for højttaler og laver sanghæfte
  Carl Erik, Eva Marie og Annelise spiller
 • 18. juni - kirkesyn
  Kl. 8 er der kaffe og rundstykker ved Karlby Kirke
  Herefter følges tidlige udsendte dagsorden
  Ib sørger for frokosten
 • 18. august - menighedsmøde
  Der serveres vin, kaffe og snacks
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
 • Byggeriet i Søby er færdigt
 • Kapellet i Mygind er blevet sanblæst
 
e Kirkeværge
Ingen bemærkninger


3. Budget 2021
Foreløbigt budget 2021 er gennemgået og godkendt med flg. påtegning:
Ådalens Menighedsråd, CVR-nr. 23079216, Budget 2021, Bidrag budget afleveret d. 02-06-2020 11:33.


4. Kirkesanger
Det undersøges, om der kan ansættes en ny kirkesanger til Mygind, Karlby og Skørring kirker.


5. Menighedsmøde
Menighedsrådets medlemmer opfordres til at tænke på et kort oplæg om deres arbejde og opgaver i forbindelse med rådets arbejde.


6. Andre sager
 • Der blev drøftet forskellige muligheder for at starte processen med at renovere Søby indvendigt - og udskifte altertavlen.
  Det besluttedes at byggeudvalget skal undersøge, hvordan der konkret kan sættes gang i et projekt.
 • Der indkøbes en ny bænk til Karlby kirkegård
 • Andrea prøver at få projektoren til at virke.
  Lykkedes det ikke, skal det kraftigt overvejes at anskaffe en ny.
 • Der gives tilskud til gravernes udflugt/inspirationsdag med deres erfagruppe.
 
7. Eventuelt
Ingen bemærkninger.