Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 11/10 17

Menighedsrådsmøde 11. oktober 2017

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
 
2 Siden sidst
a Formanden
 • Jens orienterede om ansættelsen af barselsvikar for Anne Sophie
 • Vedrørende jordstykke ved Kirkestræde 6 i Søby (lille trekant ved låge på modsat side af vejen ved kirken).
  Det er ikke kirkens - ejeren af nr. 6 orienteres om det
 • Der er installeret en ny opvaskemaskine i Præstegården
 • Vedr. defekt låge ved præstegården. Ib rykker tømreren for udførelse af reparation
 • Der er sendt blomster til Annelise Hørnings begravelse
 
b Sognepræsten
 • Konfirmandundervisningen startede med gudstjeneste i søndags
 • Rosenholm tryk stopper virksomheden, så der skal findes et nyt trykkeri til at trykke og distribuere kirkebladet.
  Anders og Mogens greve undersøger mulighederne
 • Der ringes med kirkeklokkerne 31. oktober kl. 16 til 16.15 for at markere 500 året for Luther og reformationen
 • Vedr. lys på Søby kirke. Det blev besluttet at prioritere udvidelsen af lågen i diget frem for lys
 
c Aktivitetsudvalget
 • Der var mødt syv til strikning af dåbsklude i tirsdags. Der er aftalt flere dage i løbet af vinteren
 • Efterårets og vinterens sogneeftermiddage og møder er planlagt
 • Juleafslutningen drøftes på næste møde
 • Fastelavn aftales med Skørring forsamlingshus
 • Nytårskur 19. januar
 • Der er ikke opnået tilskud fra Rosenholm festivalen til julekoncerten
 
d Præstegårds-/Avlsgårdsudvalg
 • Status på reparationer efter kirkesyn
  Mureren er færdig i næste uge
  Maleren er færdig
  Tømreren er færdig
 
e Kirkeværge
 • Der er problemer med renholdelse af et gravsted i Søby. Hanne tager kontakt til brugeren
 
 
3 Ordination af Trine Mathiasen Oppfeldt
Der er ordination i domkirken 9. november. Mere herom senere
 
 
4 Indsættelse af Trine Mathiasen Oppfeldt
Der er indsættelse 10. december i Skørring Kirke kl. 14. og derefter kaffe i Sognegården - traktementet købes
 
 
5 Drøftelse af plade i plæne
Det blev besluttet at tilbyde plade i plæne på alle kirkegårde med undtagelse af skovkirkegården.
Der bliver mulighed for både kiste og urne.
Der er nedsat et udvalg bestående af Karen, Hanne og Anders til at løse opgaven med ansøgninger o.l.
 
 
6 Revisionsprotokollat 2016
Forelagt og gennemgået
 
 
7 Endelig buget 2018
Forelagt, gennemgået og godkendt
 
 
8 Evaluering af menighedsmøde
Mange fremmødte og en livlig og god debat
Det foreslås, at der ved næste års møde vælges en ordstyrer eller dirigent til at styre indlæggene
 
 
9 Andre sager
Blyvindue i Mygind kirke skal repareres
Der har været en henvendelse om tilskud til vedligehold af en påtænkt hjertestarter i Karlby. Der gives et engangsbeløb på 2.000 kr. Der kan ikke gives tilladelse til placering på kirkens bygninger
Regning fra Brandtoft drøftes med regnskabskontoret
Der afholdes reception for Annelise og Dan 1. december
 
 
10. Eventuelt
Intet