Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 11/11 15

Menighedsrådsmøde 11. november 2015

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
 
2. Godkendelse af referat
Referat godkendt med ændring af dato. Ændret fra 9/9 til 7/9
 
3. Siden sidst
a. Formanden
 • Evas sidste gudstjeneste her er den 15/11.
  Efter gudstjenesten er der afskedsfrokost i sognegården. Menighedsrådet, ansatte og Eva er inviteret.
 • Karls ansættelse ophører 30/11 - han ønsker ikke at fortsætte.
  Stillingen opslås til besættelse fra 1/3 2016.
 • Orglet i Søby kan ikke stemmes, men det kan bruges som det er.
 • Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde til menighedsrådsvalget i 2016 den 23. september 2016.
 • Kalenderen for 2016 er bestilt.
 • Provstiet har godkendt ansøgningen om midler til bekæmpelse af borebiller i Mygind, Karlby og Søby kirker. Mortalin udfører arbejdet.
 • Lars Nymark overtager konfirmandundervisningen.
b sognepræsten
 • Julens gudstjenester er på plads.
 • Børnekulturnatten var en stor succes
  Der var 107 børn, der fik uddelt poser i Hornslet Kirke ved arrangementet der.
 • Torben Jensen fortsætter i sin 25% stilling indtil der er ansat en ny præst.
c aktivitets udvalg
 • Der foreligger en plan over gudstjenester indtil marts.
 • Arrangementet hatten rundt i Halling kirke afholdes måske på et andet tidspunkt.
 • Søndag 15. november - Evas sidste prædiken i Ådalen.
  Der serveres vin og kransekage efter gudstjenesten i Skader - derefter afskedsfrokost i sognegården.
 • 22. december Julekoncert i Mygind. Efter koncerten er der kaffe i forsamlingshuset.
 • 31. december Nytårsgudstjeneste i Mygind med kransekage og vin.
 • Arrangementer i januar bliver planlagt ved næste møde i udvalget.
  Nytårskur, indbydelse kommer senere.
d præstegårds-/avlsgårdsudvalget
 • Eva bliver boende i præstegården, indtil hendes nye tjenestebolig er klar til indflytning.
 • Fugning af gavlen på forpagterboligen i Søby er udført.
 • Rune Toft færdiggør de arbejder, som er bestilt ved Jan Toft og fremsender en regning inden 31. december.
 • Arbejdet med at lægge nye gulve ved alteret i Søby og Halling kirke overtages af Jan Østergård.
e Kirkeværgen
 • Der bliver 2 juletræer i hver kirke
 • Anders og Torben Jensen laver det næste kirkeblad - deadline 10. januar.
4. Byggeudvalget
Sagerne er drøftet under pkt. 3.d
 
 
5. Kvartalsrapport - Budget 2016
 • Kvartalsrapporten godkendt
 • Årsbudget for 2016 med identifikationslinien: Ådalens Menighedsråd, CVR-nr. 23079216, budget 2016, Endelig budget afleveret 11-11 2015 09:24 er forelagt menighedsrådet.
  Menighedsrådet godkender hermed budgettet
 
6. Konstituering af menighedsråd
a. Formand - Jens Thomasen
b. Næstformand - Gert Almskou
c. Kirkeværge Skørring, Mygind og Karlby - Anders Mortensen
c. Kirkeværge Halling, Skader Og Søby - Inge Klostergård
d. Kasserer - Knud Poulsen
e. Sekretær - Anders Mortensen
f. Kontaktperson - Ib Rasmussen
g. Bygningssagkyndig - Jan Østergård
h. Skole-kirke repræsentant - Charlotte Mammen
i. Underskriftberettiget - Jens Thomasen og Knud Poulsen
j. Aktivitetsudvalg - Gert Almskou, Ib Rasmussen, Inge Klostergård, Torben Jensen, Charlotte Mammen
k. Præstegård/avlsgårdsudvalg - Gert Almskou, Anders Mortensen, Ib Rasmussen, Knud Poulsen
l. Valgbestyrelse 2016 - Jens Thomassen, Anders Mortensen
m. Formand for valgbestyrelse - Jens Thomassen
n. Menighedsrådsmøder 1.halvår 2016 - anden onsdag i måneden med forbehold for helligdage og ferie.
 
 
7. Andre sager
 • Der gives julegave til ansatte. Der gives kurve til præsterne, som har tjeneste juleaften. Samme størrelse som sidste år.
 • Julehjælp: Der gives 5000,00 kr. af overskuddet fra arrangementer til provstiets julehjælp.
 • Jens er tovholder på forårets indsamling til Folkekirkens nødhjælp.
 • Førstehjælpskursus udskydes til januar.
 
8. Andre sager
Ådalsskolens 4. klasser har haft emneuge hvor de har arbejdet med emnet ny kirkegårdskultur ud af boxen.
Hanne og Inge besøgte den afsluttende udstilling. Der var tænkt mange tanker om, hvordan fremtidens kirkegård kan fremstå - f.eks. farvede sten, hologrammer, skærme, morfars stemme, vand på kirkegården, begravelse under vand.