Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 11/11 20

Menighedsrådsmøde 11. november 2020

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt


2. Siden sidst
a Formanden
 • Der gives en erkendtlighed til Hanne, som har bestået sin eksamen.
 • Der forelægger en ny plan for kommende møder i provstiet.
 • Der er opsat en ny projektor og et nyt lærred i Sognegården.
 • Der er installeret en ny kogeplade i Præsteboligen.


b Sognepræsten
 • Konfirmanderne har lavet en billedserie om lys i mørket og mørke i lyset.
  Nnogle af disse billeder fremkaldes og sættes i rammer - disse ophænges i sognegården.
 • Anne Sophie har i samarbejde med Mogens Greve produceret en adventsvideo, som kan ses på hjemmesiden.
 
 
c Aktivitetsudvalget
 • Julekoncerten i Karlby Kirke er aflyst.
 • Kommende arrangementer:
  29/11 børnegudstjeneste med julemand og slikposer.
  Sogneeftermiddag/juleafslutning Carl Erik – Annelise – Nina underholder.
  10/12 julekoncert AFLYST.
  24/12 julegudstjenester se under pkt. 6
  31/12 nytårsgudstjeneste i Mygind med tilmelding, ingen sang.
  5/1 2021 sogneeftermiddag – Ruth i krig - om KFUM’s -soldaterhjem på udstationeringer.
 
 
d Præstegård/Avlgårdsudvalg
Det sidste malerarbejde udsættes til næste år (klokkestabel på Krogsbæk skovkirkegård – Terrassen ved præstegården)
Murer og tømmer er færdig.
Der arbejdes videre med planen for restaurering af Søby kirke.
Møde med arkitekter d. 13/11.
Møde med akademirådet januar 2021.
 
 
e Kirkeværge
Ingen bemærkninger


f Kontaktperson
Personalemødet blev aflyst, det forsøges afholdt senere (2021).
MUS-samtaler er næsten afsluttet.


g Kirker – skole
Der har været møde i udvalget.
Der er ikke ansat en ny teolog, der søges en ny til en 80% stilling


3. Konstituering af menighedsråd
Valgt til følgende poster
a. Valg af formand
b. Valg af næstformand
c. Valg af kirkeværger (2stk)
d. Valg af kasser
e. Valg af sekretær
f. Valg af kontaktperson
g. Valg af byggekyndig
h. Valg af skole-kirke repræsentant
i. Valg af underskriftsberettiget
j. Valg af aktivitetsudvalg
k. Valg til præstegård/avlsgårdsudvalg
l. Valg af valgbestyrelse 2021
m. Valg af formand valgbestyrelse
n. Valg af ansættelsesudvalg
o. Valg af kirkegårdsudvalg
p. Valg af repræsentant til diakoni i Syddjurs provsti
q. Planlægning af kommende menighedsrådsmøder

Formand Jens Thomasen
Næstformand Leif Holm
Kirkeværge: Mygind Skørring Karlby Anders Mortensen
Kirkeværge: Halling Skader Søby Leif Holm
Kasser: Knud Poulsen
Sekretær: Anders Mortensen
Kontaktperson: Karen Tvedegaard
Bygningssagkyndig: Jan Østergård
Skole-kirke repræsentant Karen Tvedegaard
Underskriftsberettiget Jens Thomasen – Knud Poulsen
Aktivitetsudvalg Anne Sophie – Gert – Ib – Karen - Anita

Præstegård/avlsgårdsudvalg Anders – Knud – Ib - Gert

Valgbestyrelse 2021 Jens Thomasen – Anders Mortensen
Formand for valgbestyrelsen Jens Thomasen
Ansættelsesudvalg Jens – Karen – Anne Sophie Knud
kirkegårdsudvalg Knud - Anders – Leif - Hanne
Repræsentant til diakoni i Syddjurs provsti
Anita Kristensen – Leif Holm

Menighedsrådsmøder første halvår 2021
13/1 – 10/2 – 10/3 – 14/4 – 5/5 – 9/6


4. Kvartalsrapport 3. kvartal
Fremlagt og godkendt.


5. Endelig budget 2021
Fremlagt og godkendt med følgende påtegning
Ådalens Menighedsråd.CVR-nr.23079216.Budget 2021.
Endelig budget afleveret d.20-10-2020 10:35


6. Julegudstjenester
 • Der afholdes 2 julegudstjenester i hver kirke med tilmelding.
  Mere herom på kirkesiderne og i Lokalavisen først i december.
 • Gudstjeneste juledag med tilmelding.
  Der laves en video til Ådalsskolen.
 • Anne Sophie besøger børnehuset Ådalen.


7. Andre sager
Vores ansatte inviteres til morgenkaffe i flere hold, og her uddeles julegaven.
Der Indkøbes 20 stk. salmebøger (100 nye salmer)


8. Eventuelt
Ingen bemærkninger