Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 11/3 15

Menighedsrådsmøde 11. marts 2015

1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt
 
 
2 Godkendelse af referat fra 04-02-2015
Referat godkendt
 
 
3 Siden sidst
a formanden
 • Karl Ove Hansen er ansat som gravermedhæjlper indtil d. 30-11-2015
 • Sogneindsamlingen indbragte 4.712,00 kr.
 • Hanne og Inge tager på kursus om kirkegårds indretning
  Der gives 500 kr. til sømandskirkerne
  Ansøgning om midler til et kursus, fra KFUM/K blev afslået
b Sognepræsten
Ingen indlæg
 
c Aktivitetsudvalget
 • Der arrangeres sogneudflugt til Mols Bjerge med Anita Søholm som guide, besøg i Tved Kirke og der afsluttes med spisning.
  Nærmere program kommer senere.
d Præstegårds - avlgårdsudvalg
 • Der er et stort elforbrug på den el radiator som er opsat i personalerummet i det nye maskinhus.
  Der kan med fordel monteres et tænd/sluk ur eller radiatoren kan udskiftes med en lille varmepumpe som måske også kan afgive lidt varme til maskinhuset.
  Knud undersøger mulighederne.
e Kirkeværger
 • Ingen indlæg
 
4 Mikrofon/ højtalere
Der er intet nyt.
Møde med Syddjurs Elteknik 12-03-2015 for at få et tilbud.
 
 
5 Lokalrådet i Ådalen
Den 19. september afholder Ådalens lokalråd et arrangement i Ådalshallen. Menighedsrådet har besluttet at deltage.
Der er nedsat et udvalg bestående af Eva,Hanne,Inge og Leif til at finde ud af hvad vi vil bidrage med.
 
 
6 Ny Plæneklipper
Der indkøbes en Husqvarna plæneklipper med hejs fra Rosenholm have og park. Bytteprisen er inden for det bevilligede beløb.
 
 
7 Zonemøde
Der afholdes zonemøde d. 19 marts i Mørke sognegård. De der har mulighed deltager.
 

8 Bispevalg
Den 25. marts er der opstillingsmøde på Rønde Højsole i teatersalen.
Der tilmeldes 9 deltagere fra Ådalens pastorat.
 
 
9 Landsforeningens årsmøde
Der afholdes årsmøde d. 29-31 maj. Programmet kan ses på side 28 i menighedsrådenes blad nr. 2 2015.
Tilmelding fra den 23 marts til den 22 april. Det vil være en god ide hvis der er et par stykker, der vil deltage.
 
 
10 Gennemgang af rapporter
a Kvartalsrapport
 • Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 fremlagt.
b Årsregnskab 2014
 • Gennemgang af udkast til årsregnskab 2014 ved Mette Holck Graabæk samt Jena Sørensen .
c Aflevering af årsregnskab 2014
 • Årsregnskabet for 2014 godkendt og afleveret
Ådalens Menighedsråd, CVR – nr. 23079216, regnskab 2014, afleveret d. 11-03-2015 21:22
 
 
11 Eventuelt
 • Der indkøbes en skabsfryser til sognegården.
 • Skovkirkegård: Tinglysningsattest modtaget d. 09-03-2015.
  Landmåleren afsætter GPS koordinater for det udvalgte areal d. 13-03-2015. Knud sørger for det videre forløb.
  Der er nedsat et udvalg, bestående af Hanne, Knud, Inge og Anders til at lave et udkast til vedtægter for skovkirkegården.