Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 11/4 18

Menighedsrådsmøde 11. april 2018

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Der er bevilget 500,00 kr. til børnedyrskuet.
 • Vedr. evt. lockout som følge af overenskomstforhandlingerne - medarbejdere varsles på e-boks.
  Menighedsrådet skal ikke foretage yderligere.
 • Zonemøde: Lene Hauge efterlyste henvendelse fra menighedsrådet vedr. fællesmøde.
  Anita har været i kontakt med Lene men er ikke blevet kontaktet efterfølgende. Anita følger op på det.
 • Ønsker til buget 2019 skal være formand og kasserer i hænde senest 15. maj.
 
b Sognepræsten
 • Trine har nu fået nøgler til alle kirker.
  Deadline for næste kirkeblad er d. 27. maj.
  Konfirmanderne har haft en udflugt til Aarhus, hvor de var en tur rundt med de skæve eksistenser på deres opholdssteder, samt et besøg på Aros.
 
c Aktivitetsudvalget
 • Den sidste sogneeftermiddag i foråret er på plads med sang m.m.
 • Der arbejdes med programmet til studieturen.
 • Programmet til efterårets sogneeftermiddage er næsten færdigt.
 • Sogneudflugten går til Tirpitz.
 • Der er god tilslutning til strikke cafeen.
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
 • Blikkenslageren kigger på de revnede ruder i Karby kirke.
 
e Kirkeværge
 • Ingen
 
 
3. Gravminder
Peter Madsen har henvendt sig vedr. et gravminde, som han mente skulle bevares.
Gravmindet er fjernet efter de pårørendes ønske og var ikke fredet eller bevaringsværdig. Alle regler for fjernelsen er dermed fulgt.
 
 
4. Dialogmøde i Skørring
Anders orienterer om forløbet på næste møde.
 
 
5. Andre sager
Rammerne for kirkelige handlinger nytænkes, forløbet drøftes på næste møde og løbende på de efterfølgende møder.
Mødet lukkes kortvarigt for behandling af en personalesag.
Vibeke er ansat som vikar for kirkesangere.
Knud oplyste om mulighederne for at søge midler i fonden efter Søby Skader Sparekasse.
 
 
6. Eventuelt