Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 11/9 19

Menighedsrådsmøde 11. september 2019

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt


2. Siden sidst
a Formanden
 • Orientering om budgetsamråd:
  Endelig ligning for 2020 til Ådalen 2.194.000 kr.
  Der er bevilliget 550.000 kr. til ombygning/toiletter og badefaciliteter i maskinhuset i Søby, der mangler stadig penge til kloakering, der forhandles med Djurs Spildevand om tilslutningsafgiften.
  Der er bevilliget 69.000 kr. + moms til reparation af norddiget ved Skader Kirke.
 • Der er underskrevet en ny samarbejdsaftale vedr. kirke skole arbejdet.
 • Personalekonsulenten har fået tildelt flere timer.
 • Kursus i brugen af DAP i Ørsted sognegård d. 10/10 kl. 17 - 20.30.
 • Mikrofonerne til højttaleranlæggene i Skader, Halling og Skørring skal fornyes i januar 2020 - pris ca. 25.000 kr.
 
 
b Sognepræsten
 • Minikonfirmanderne er godt i gang.
 • Den første familiegudstjeneste var en succes med 28 deltagere.
 • Musikalsk legestue er kommet godt i gang.
 • Babysalmesang første gang 1/10 kl. 10-11 i Skader Kirke
  - der er fem tilmeldte.
 • Jens indkøber et el-klaver til brug i kirken.
 • Ib undersøger prisen på glasplader til overdækning af døbefonte.
 

c Aktivitetsudvalget
 • Høstgudstjeneste er arrangeret.
 • Efterårets sogneeftermiddage:
  1/10 sang fra højskolesangbogen
  8/10 strikkecafé
  10/10 musikaften i Halling Kirke, kaffe og kage
  17/12 kl. 19 julekoncert i Karlby Kirke
 
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
Der indhentes tilbud på rensning af taget på Sognegården og på graverhuset i Mygind.


e Kirkeværge
Revne i korbuen i Søby Kirke er undersøgt af en konservator.
Der er to muligheder for udbedring af skaden.
Inden der træffes en beslutning om reparation, skal Nationalmuseet tages med på råd.
Leif kontakter nationalmuseet.
 
 
3. Høstgudstjeneste og menighedsmøde
 • Aktivitetsudvalget har styr på gudstjeneste og efterfølgende frokost.
 • Menighedsmøde:
  Ordstyrer Leif
  Jens og Anne Sophie aflægger beretning om årets aktiviteter
  Budget og regnskab vises på projektor og gennemgås - Knud og Jens


4.Vedligeholdelsesplan - Kirkesyn
Resterende midler i budgettet er gennemgået og byggeudvalget mødes 19/9 kl. 9 i Sognegården for at prioritere vedligehold i forhold til de resterende midler.


5. Andre sager
Alle ansættelseskontrakter er fundet og gennemgås nu af Karen og personalekonsulenten


6. Eventuelt
Ingen bemærkninger