Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 12/10 16

Menighedsrådsmøde 12. oktober 2016

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt med flg. ændring: Under pkt. 3 behandles også kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016
 
 
2. Siden sidst
 • a Formanden
  Der skal udarbejdes energimærkning af alle bygninger. Første syn foregår i præsteboligen 2. nov. 2016 Anne Sophie, Ib og Knud deltager.
 • Der afholdes efterårsmøde i Århus stifts menighedsrådsforening 7. november kl. 19 på diakonhøjskolen i Højbjerg. Tilmelding til Knud inden 30. oktober.
 • Jens har fået en henvendelse fra Bendikte, som beder om, at vi får fjernet gamle gravsten. Dette er i fuld gang.
2.b Sognepræsten
 • Der var ca. 80 deltagere ved opstarten på konfirmandundervisningen. Der er i år ca. 35 konfirmander på holdet. Dette skyldes, at konfirmanderne fra Lime, Hvilsager og Ådalen undervises sammen. Anne Sophie får hjælp af Maria.
  I år afholdes der konfirmation i Karlby og Halling.
 • Konfirmanderne fra specialklasserne undervises af Marianne fra Pindstrup og konfirmeres i Skørring Kirke.
 • Der sendes indbydelse ud til Allehelgens aften, og der gives et gravlys til de efterladte.
 • Flagstangen er på plads i præstegårdshaven.
2.c Aktivitetsudvalget
 • I februar afholdes en aften omkring Bob Dylan.
 • I marts bliver sogneeftermiddagen med underholdning af spillemænd.
 • I april vil Leif Holm fortælle om sit ophold i Hong Kong.
 • Der var 32 deltagere ved høstgudstjenesten.
 • Der var mødt 24 til et spændende foredrag om nye salmer i Skader Kirke.
 • Der er indkøbt 6 nye klapborde til brug i Skader Kirke.
2.d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Intet nyt
2.e Kirkeværge
Der sættes gang i færdiggørelse af kirkegårdsplanerne. Hanne udarbejder en plan for arbejdets udførelse. Der startes i Skader, da der er meget tomt på efter fjernelsen af kapellet.
 
 
3. Godkendelse af buget 2017 og kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016
Kvartalsrapporten for 3. kvartal er gennemgået og godkendt.
Budget 2017 er godkendt og afleveret med flg. påtegning:
Ådalens Menighedsråd, cvr-nr. 23079216, Endelig budget afleveret d. 12-10-2016 13:48
 
 
4. Menighedsrådsvalg 2016
Der er fundet 8 nye medlemmer til det kommende menighedsråd.
Indvalgt for
 • Skørring: Ib Rasmussen og Anders Mortensen
 • Karlby: Anita Charlotte Aarenstrup Kristensen
 • Mygind: Jens Thomasen
 • Halling: Karen Andrea Tvedegaard
 • Skader Gert Almskou og Knud Poulsen
 • Søby: Leif Holm
Formanden indkalder til konstituerende møde, mødet afholdes 9. november 2016.
 
 
5. Orgel i Søby Kirke
Der er kommet et tilbud på reparation af orglet i Søby på 14.500 kroner.
Det undersøges i samråd med Karl Erik, om dette kan løse problemerne med orglet.
Orglet skal samtidig, i samråd med orgelfirmaet, sikres mod fugt.
Arbejdet i udvalget for et nyt orgel sættes i bero, indtil mulighederne i en reparation er undersøgt.
 
 
6. Nyt fyr Søby præstegård
Der er bestilt et nyt fyr som installeres hurtigst muligt
Der søges om at de midler, der er i overskud fra nedlæggelsen af kapeller, kan bruges til det nye fyr.
 
 
7. Tilbud fra håndværker vedr. kirkesyn
Skader kirke kalkes indvendig efter efterårsferien. Dette er med i overslaget fra mureren.
Der er sat gang i maling af nogle kirkegårdslåger og en port i graveverhuset i Mygind. Dette er ud over overslaget fra maleren.
 
 
8. Evaluering af menighedsmøde
Det var en rigtig god eftermiddag, hvor provsten også deltog.
 

9. Andre sager
Samkørsel til møde i Århus aftales med Knud og Ib.
 
 
10. Eventuelt
Der er kommet megen ros til Anne Sophie fra minikonfirmanderne og deres forældre.
Jens takkede for et godt samarbejde i afgående menighedsråd - en speciel tak til de afgående medlemmer.