Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 12/8 15

Menighedsrådsmøde 12. august 2015

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt med flg. ændring. Pkt.3 a næsformand ændres til Formand
Pkt. 4 kvartals rapporten er ikke færdig, i stedet behandles fjernelse af gamle gravsten

 
2 Godkendelse af referat fra 10.06.15
Referatet er godkendt
 
 
3 Siden sidst
a Formanden
 • Provstisekretæren er fratrådt. Stillingen som ny sekretær er opslået.
 • Buget møde i provsti samrådet i august der forventes svar i september.
 • Der er et kursus om afmagt i Randers interesserede deltager.
 • Graver teamet deltager i gravernes dag.
 • Dan har fået en ny buskryder (det var ikke rentabel at reparere den gamle)
 
3b Sognepræsten
 • Markedsdag med oplysninger om aktiviteter i Ådalsområdet, som lokalrådet havde planlagt er aflyst.
  Der er i stedet arrangeret en emneuge i skolen om emnet, der har i den forbindelse været en forespørgsel om lån af lokaler til elever i Skader og Søby, begge steder kan maskinhuset bruges.
 • Eva skal i efteråret undervise et hold konfirmander i Rønde ud over vores egne. Menighedsrådet har taget dette til efterretning.
c Aktivitetsudvalg
 • Aktiviteter planlægges i fremtiden i god tid så de kan nå at komme i kirkebladet.
 • Indvielsen af skovkirkegården var vellykket ca. 80 deltog.
 • Der er tilmeldt 18 til studieturen.
 • Nytårskur er planlagt til d. 15 jan. 2016
 • Karl Erik spørges om han vil spille ved sogneeftermiddagene
d Præstegårds – avlgårdsudvalg
 • Ingen 
e Kirkeværger
 • Lærer Nielsens sten på kirkegården i Karlby trænger til blive malet op, Knud undersøger om en lokal maler kan friske teksten op
 
 
4 Fjernelse af gamle gravsten
Østjyllands muserum ønsker ikke at frede flere sten ud over dem allerede er fredet, så resten kan fjernes.
Der var ikke enighed i menighedsrådet om at fjerne stenene, så der blev afholdt skriftlig afstemning om beslutningen.
5 stemte for - 3 stemte imod
Det blev herefter besluttet at indgå en aftale med firmaet Genbrugsgravsten.dk om fjernelse af stenene.
Firmaet fjerner alle stenene gratis mod at genbruge de bedste. Stenene bliver gjort ukendelige senest 7 dage efter afhentningen.
Kontrakten indgås med virkning fra 01-01-2016.
Fjernelsen af de gamle gravsten meddeles i det næste kirkeblad


5 Opdatering fra byggeudvalg
Ib oplyste at det samlede overslag for opgaver som følge af provstesynet er ca. 90.000 kr. Der var ønske om en mere detaljeret opgørelse, så der laves en opgørelse over de forskellige poster som sendes ud senere.
Der er konstateret angreb af borebiller i Karlby og Mygind kirke, der forelægger et tilbud fra Rentokil på bekæmpelse det er på 58.000 kr.
Rentokil har efterfølgende tilbudt en gratis gennemgang af resten af kirkerne. Det udføres d. 25. august. Hanne og Anders deltager.
Da det er et stort beløb der skal bruges ansøges provstiet om tilskud.
 
 
6 Vært til sognegården
Der er en mulig ansøger. Ansættelsesudvalget undersøger, annoncerer evt. efter en vært
 

7 Førstehjælpskursus for ansatte
Der er bevilget et kursus i førstehjælp til de ansatte. Jens og Charlotte undersøger mulighederne
 

8 Andre sager
Referater - møderne til hjemmesiden Ådalskirkerne sendes til Mogens Greve.
Lås på toilettet i Karlby repareres.