Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 12/9 18

Menighedsrådsmøde 12. september 2018

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt


2. Siden sidst
a Formanden
 • Forpagtningen af præstegårdsjorden for de næste fem år er gået til Per Kristensen Borupgård.
 • Torben Jensen kommer på næste møde kl. 19.30.
 • Der kom afbud fra Kvorning menighedsråd til besøget i Skader Kirke.
 • Voldum vil gerne besøge Søby kirke.
 • Jens Thomasen har fået en forespørgsel fra Peter Madsen, om menighedsrådet vil frede og opstille Magnus Rasmussens gravminde på Karlby kirkegård.
  Familien har nedlagt gravstedet og bedt om at få fjernet gravmindet. Sagen behandles på provstesynet i foråret.
  Gravmindet gemmes på depot indtil der er truffet en afgørelse i sagen.
 • Endelig budget udarbejdes på provstiudvalgsmødet d. 15/9.
 • Der er omdelt mødeplan for kommende møder i provstiet, zonemøderne ændres til budgetmøder.
 • Vedr. ustabile gravsten vi afventer retningslinjer for private sten fra provstiet.
  Arbejdet med at sikre de sten, som kirkegårdene skal stå for, sættes i gang.
 
b Sognepræsten
 • Minikonfirmander er startet op, det går rigtig godt med undervisningen.
  Der er afslutning d. 27 september med spaghettigudstjeneste.
 
c Aktivitetsudvalget
 • Turen til Tirpitz var vellykket.
 • Den 16/9 i Mygind kirke, musik og salmer med kirkesangere og organister.
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
Ingen
 
 
e Kirkeværge
Karen arbejder på at få matrikelkort over vores kirker.
 
 
 
3. Vedligeholdelsesplan
 • Mureren er færdig, der er en regning på 60.000 kr.
 • Tømrer er færdig, inkl. blikarbejde, Der er en regning på 80.000 kr. ekskl. moms.
 • Der er indhentet et tilbud på reparation af norddiget i Skader, det lyder på 69.500 ekskl. moms.
 • Der er indhentet et tilbud på udvidelse af lågen Søby.
  Det lyder på 15.000 kr. inkl. moms for ændring af diget og på 20.000 kr. inkl. moms for at øge et stykke i lågen.
 
4. Menighedsmøde 23/9 18
Som aftalt på sidste møde.
Anders sørger for projektor.
 
 
5. Revisionsprotokollat og påtegning
Gennemgået, godkendt og underskrevet.
 
 
6. Bygeregnskab
Byggeregnskabet vedr. det nye tag på maskinhuset er godkendt.
Der er en difference på 1086,37 kr., som sendes tilbage til provstiet.
 
 
7. Kirkegårdsvedtægter
Er godkendt med flg. tilføjelse i § 31 betaling sker forud.
De underskrevne vedtægter sendes til godkendelse i provstiet. Samtidig ansøges om tilladelse om at oprette gravsteder med plade i plæne på de seks kirkegårde.
 
 
8. Andre sager
Skolekirke samarbejdet har 25-års jubilæum i år, der deles i den forbindelse muffins ud til alle elever.
Annelise/Lars Nymark laver et indlæg til dagspressen.
Sidste år deltog 120 klasser i samarbejdet, hvilket kan siges at være en stor succes.
Medarbejderliste skal rettes på hjemmesiden og på sogn.dk.
 
 
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger