Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 14/1 15

Menighedsrådsmøde 14. januar 2015

1 Visioner/spørgsmål
Der blev udarbejdet et svar på spørgeskemaet om kirken på landet. Svaret sendes til udvalget.


2 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.


3 Godkendelse af referat fra d. 19-11-2014
Referat godkendt - med rettelse af navne.


4 Godkendelse af referat fra 17-12-2014
Godkendt


5 Siden sidst
 
 
4 Siden sidst
 • a Formanden
  Der er givet 13 julegaver, fordelt på 4 til præster og resten til andet personale.
 • Eftersyn af kirkebøger. Intet at bemærke.
 • 2015 budgettet godkendt d. 27 november 2014
 • Zonemøde i Mørke 29 januar - tilmelding senest d. 27 januar.
 • b Sognepræsten
  Eva holder ferie
 • c Aktivitetsudvalget
  Inge havde et ønske om en mikrofon og højtalere til sognegården.
  Prisen undersøges og det tages op på næste møde.
 • Udvalget er i gang med at planlægge årets aktiviteter, se referat fra møder.
 • Der har været et godt fremmøde til aktiviteter 2014.
 • Ruterne til indsamling til Folkekirkernes nødhjælp d. 8/3 blev besat, mere information senere.
 • d Præstegårdsudvalg - Avlsgårdsudvalg
 • Ingen bemærkninger
 • e Kirkeværge
 • Kurset om grøn kirke blev aflyst
 
6 Runesten i Mygind
Den er en del af kirkens historie, da den er lagt som trædesten ved den gamle kvindedør. Vi har derfor valgt at den skal blive liggende.
Nationalmuseet mener det samme, da der kun er få sten tilbage der er anvendt på denne måde.
Citat fra skrivelse fra Østjyllands Muserum:
"Jeg har været i kontakt med Hans Mikkelsen på Nationalmuseet som er specialist på området. Han er glad for at Museum Østjylland tager sagen op igen, så der kan ske en afklaring, men han gjorde også opmærksom på, at Mygind-stenen er et af de sidste tilfælde hvor runestenen stadigvæk ligger, som den er anvendt i kirkebyggeriet og altså fortæller et stykke kulturhistorie om vikingetiden og tidlig bygning af stenkirker. Nogle vil derfor mene, at stenens placering skal være uforandret i fremtiden."
Jens tager kontakt til Østjyllands Muserum.


7 Dato for kirkesyn
Tirsdag 28 april med start i Halling kl. 9.


8 Andre sager
Krogsbæk kirkegård
Der er givet tilladelse til urnenedsættelser på et afgrænset område i 10 år.
Gravfredning i 10 efter udløb af af tilladelsen.
Der er nogle ting, der skal undersøges inden det kan sættes i gang.
Leif er tovholder på det videre forløb. Sagen drøftes på næste møde.

Ansættelse af gravermedhjælper fra 1.marts til 1. november
Ansættelsesudvalget og Hanne finder en profil der passer til stillingen og sørger for annoncering og ansættelse.

Tilmelding til aktiviteter.
Det svært at få et nøjagtig antal på tilmeldte til aktiviteterne.
Aktivitetsudvalget vil se på om noget kan gøres anderledes, men oplyser samtidig, at det er svært pga. manglende tilmelding/afbud.