Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 14/6 17

Menighedsrådsmøde 14. juni 2017

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
 
2 Siden sidst
a Formanden
 • Betænkning om menighedsrådsvalg i fremtiden omdelt
 
b Sognepræsten
 • Anne Sophie viste de strikkede dåbsklude, som hun og Karen havde strikket på et møde i Hornslet.
  Det er meningen at disse klude fremover skal bruges ved dåb i stedet for det nuværende håndklæde.
  Forældrene får dåbskluden med hjem.
  Karen køber opskriften og forsøger at starte en strikkeklub her i Ådalen, så der kan opbygges et lager
 
c Aktivitetsudvalget
 • De første arrangementer efter ferien er tilrettelagt
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Vandskade ved forpagterboligen i Søby undersøges og udbedres
 • Eniig er ved at være færdig med at grave kabler ned
 • Rosenholm El etabler ny installation i maskinhuset og nedlægger den del af installationen i forpagterboligen, som går til udhusene
 
e Kirkeværge
 • Intet
 
 
3 Referat fra mødet i Lime
Konfirmandundervisningen foregår i Skørring som tidligere vedtaget på menighedsrådsmøde i Ådalens menighedsråd
Der indledes et samarbejde mellem Lime – Hvilsager og Ådalens menighedsråd om forskellige arrangementer. Der vælges 2-3 medlemmer fra hvert råd til et fælles aktivitetsudvalg
Anita deltager i zonemøder
 
 
4 Kirkesyn 2017 – opfølgning
Der er indhentet tilbud på de reparationer, der skal udføres i henhold til synsrapporten.
Tilbuddene lyder på 170.000 kr. undtaget udskiftning af taget på maskinhuset - dette arbejde udføres ført i 2018. Arbejdet for 2017 sættes i gang.
Der indhentes tilbud på udskiftning af taget på garagen i gården ved præstegården
Der er to tilbud til taget på maskinhuset.
Jan Østergård Halling: 88.000 kr. inkl. moms + et ukendt beløb for udskiftning af defekte lægter
Søren Damhus Skørring: 82.000 inkl. moms med udskiftning af defekte lægter
Alterkalk fra Mygind sendt til reparation
Nielsens sten på kirkegården i Karlby renses og males op
Der er taget kontakt til Nationalmuseet om prædikestolen i Mygind


5 godkendelse af revisions protokol
Revisionsprotokol for 2016 fremlagt og godkendt


6 Godkendelse af budget 2018
Budget 2018 med følgende påtegning:
Ådalens Menighedsråd, CVR-nr. 23079216, Budget 2018 - Bidrag budget afleveret d. 29-05-2017 13:56
Gennemgået og godkendt


7 Hække på kirkegårdene
Hække, som trænger til udskiftning, udskiftes i større etaper
Graverteamet vurderer nødvendigheden af arbejdet


8 Andre sager
Håndredskaberne på Halling kirkegård udskiftes
Karen orienterede om igangværende og kommende arrangementer i forbindelse med kirke skole samarbejdet
Der er stor tilmelding fra skolerne til næste års arrangementer om religion, som tilbydes til alle klassetrin
Den 10. november afholdes Børnekulturnat i Hornslet med temaet ”I en andens fodspor”.
Anne Sophie kan godt bruge et par hjælpere


9 Eventuelt
Ingen bemærkninger