Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 15/4 15

Menighedsrådsmøde 15. april 2015

Inden mødet
Leif Holm meddelte, at han fra 1. august og 10 mdr. frem har fået et job ved missionen i Hong Kong. Han ansøgte derfor om orlov i samme periode.
Orloven blev bevilget.
Da der ikke er en suppleant for Leif, vedtog menighedsrådet at vi i tidsrummet fortsætter med et medlem mindre.
 
 
1 Visioner
Vi arbejde med 'Hvordan kan vi skabe en levende kirke'.
I Ådalens Pastorat vil vi være en levende kirke i vedvarende forandring.
 
Vi vil være en levende kirke i vedvarende forandring ved at:
 1. Være i dialog med omgivelserne
 2. Blive ved med at være nutidig i vores kommunikation
 3. Blive ved med at forny os, både mht. arrangementer og gudstjenester, i en god balance med traditionen.
Derfor vil vi:
 • Afdække om der er grupper, der kunne have behov for at mødes, fx enlige, enker, en ”Herreklub”, eller lign.
 • Menighedsrådsmedlemmer og ansatte skriver på skift i kirkebladet
  Lave en Facebookprofil til Ådals kirkerne.
 • Fornyelse - Begynde at arbejde med ad-hoc udvalg i forbindelse med enkeltarrangementer / gudstjenester, fx pilgrimsvandring.
 
2 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt
 
 
3 Godkendelse af referat fra 11-03-2015
Referatet er godendt
 
 
4. Siden sidst
a. Formanden
 • Eva har fået en ny printer
 • Gave til Keld Holm 175,00 kr.
 • I forbindelse med befrielsesdagen den 5 maj kimes der fra kl.08.00 til kl.08.15 fra alle sognets kirker
 • Vurderingen af præsteboligen er på plads
 • Regulativet for Torbens ansættelse er på plads
 • Regnskabet for 2014 er godkendt.
  Dato logger for alle kirker samles og returneres.
 • Stemmesedler til Bispevalget er udsendt. Stemmesedlen skal være valgbestyrelsen i hænde senest d. 6 maj 2015 kl. 15.00.
  Hvis man mener at være stemmeberettiget og ikke har modtaget stemme materiale kan man henvende sig til Stiftsadministrationen senest d 22/4 2015
 • Der har været hærværk på kirken i Halling i to omgange. Nogle tagsten er slået i stykke og senere er døren i kælderen beskadiget. Hærværket er politianmeldt.
 • Ved medarbejder mødet er Hanne valgt som ny medarbejder repræsentant til menighedsrådet.
 • Nye tiltag: Som en prøve ordning kan der 15 minutter før gudstjenesten synges og øves nye salmer.
 • Der indkøbes en motorsav samt sikkerhedsudstyr til denne
b Sognepræsten
 • Det nye kirkeblad udsendes først i uge 25. Det betyder, at der kommer til at mangle annoncering af en den første gudstjeneste.
 • Nyt dåbsfad til Halling kirke. Dåbsfadet er lavet af årets konfirmander. Det er et fantastisk flot arbejde.
 
c Aktivitetsudvalget 15-04-2015
 • Evaluering af aktiviteter
  Nytårskuren var en god aften, med meget fin menù og en god stemning.
  Cafègudstjenesten var rigtig god, en fin stemning. Ca. 70 var mødt.
  Spagettegudstjenesten Var en god oplevelse for de 27, som var med.
  Et fint initiativ med gækkebreve.
  Skærtorsdag med påskeløberen var meget fin. En god og anderledes måde at opleve påsken på.
  Sogneeftermiddag. Der var som altid en god stemning. Der er efterhånden en god fast flok der kommer.

  Fremtidige aktiviteter
  Menighedsrådets studietur. Der satses på den 15 eller 16 august.
  Der satses på følgende områder. Århus - Viborg - Horsens - Randers.
  Vi vil gerne vide mere om Kirkens Korshærs arbejde, samt diakoni.
  De nævnte 4 steder er der korshærsarbejde.
  Sogneeftermiddag den 5. maj, skal vi høre om friheden (Jørgen bliver 80 år denne dag).
  Den 9. juni fortæller Bendix om Karlby kirke, samt nogle grave på kirkegården. Vi skal huske at have mikrofon, samt varme i kirken
  Sogneudflugten den 4. september bliver en bustur til mols. Vi får en turistvejleder med. Turen er incl. frokost og kaffe. Turen koster 100,00 kr. pr. person.
 • Drøftelse indvielse af Krogsbæk Kirkegård
  Hvis den endelige godkendelse kommer hurtig, kan vi måske nå det ved friluftgudstjenesten i juni. Ellers må vi vente til efter sommeren.
  Vi satser på at invitere provsten. Vi satser på at begge vore præster vil være til stede. Det er Eva der indvier kirkegården.
 • Vi skal begynde med at drøfte en julekoncert.

d Præstegårds/avlsgårdsudvalget
Ingen
 
 
e Kirkeværger
Ingen
 
 
5. Graverbygningen i Søby
Der har været et stort strømforbrug til varme i frokoststuen denne vinter ca. 70 kr. om dagen. 
Byggeudvalget ser på mulighederne for isolering  o.a. der kan nedbringe energiforbruget.
 
 
6. Skovkirkegården
Der er nedsat et udvalg til at forestå det praktiske i forbindelse med indvielsen.
Forslag til vedtægter med vedtagne rettelser sendes til Provstiet for godkendelse
 
 
7. Provstesyn
Der afholdes Provstesyn d. 11 maj med følgende forløb
 • 09.00 Søby – stald – boliger
 • 10.30 Skader
 • 12.00 Skørring – Sognegård
 • 13.00 frokost
 • 14.00 Halling
 • 15.00 Mygind
 • 16.30 Karlby – Krogsbæk
Hvis man ikke deltager ved frokosten bedes man melde fra til Ib.
 
 
9. Andre sager
Børnedyrskuet i Skørring bevilges 500 kr.
Valg af konstitueret næstformand: Gert Almskou er valgt som næstformand i Leif Holms orlovs periode.
Skilte: Der ansøges kommuner om skiltning til P-pladsen ved Skader kirke
Adgang forbudt for hunde skilte på kirkegårdene
 
 
10. Eventuelt
Service på traktor ved forhandler