Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 20/2 19

Menighedsrådsmøde 20. februar 2019

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Knud er syg, og Jens varetager midlertidig kasserer funktionen i samarbejde med regnskabskontoret.
  Anne Sophie overtager tilmeldinger til Kåre Norge koncerten.
 • Karl Erik deltager i et musikkursus
 • Lars og Anders deltager ved kirkegårdskonferencen i Nyborg 7. marts.
 • Hornslet Kirke har forespurgt om den kan leje Karlby Kirke i en periode efter konfirmationerne i 2020.
  Lejen bliver på samme betingelser som for Mørke kirke tidligere.
 • Jens informerede om formandsmødet i provstiet, alt i alt et godt møde.
 • Jens og Karen har været til budgetmøde - Karen deltog i stedet for Knud.
 • Der er bestilt klaverstemmer til at stemme flyglet i Sognegården.
 
b Sognepræsten
 • Der arbejdes med en ændring af tidspunkterne og formen for gudstjenesterne.
  Forslag fremlægges og behandles på næste møde.
 • Fejl på ventiler til ventilation i præstegården udbedres
 
c Aktivitetsudvalget
 • Alle forårets møder i sognegården er på plads.
 • Friluftsgudstjenesten bliver 27. juni - mere herom senere.
 • Studieturen afholdes 18/6
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
Ingen bemærkninger
 
 
e Kirkeværge
Der er stadig problemer med indbetaling vedr. et gravsted i Halling.
Reglerne for restance undersøges.
 
 
 
3. Underskriftsberettigede
Alle underskriftberettige har sat deres signatur på papiret.
 
 
 
4. Sogneindsamling 2019
Aflyses pga. manglende tilmeldinger af indsamlere.
 
 
 
5. Budget 2020 (fordelingsnøgle)
 • Jens orienterede om det nye system for tildeling af ligningsmidler.
  Der tildeles midler efter et nyt system, som måske bliver nemmere at forstå, når vi kommer til at arbejde med det.
 • Vi skal være bedre til at postere udgifter under de rigtige konti.
 
 
6. Medarbejdermøde 2019
Afholdes inden provstesynet 14/5
 
 
 
7. Regnskab 2019
Gennemgås på mødet 19. marts sammen med personale fra regnskabskontoret.
 
 
 
8. Andre sager
 • Mødet 21. marts flyttes til tirsdag 19. marts.
 • Mulighederne for fondsmidler og lign. til udskiftning af orgelet i Søby Kirke undersøges.
 
 
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger