Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 20/8 19

Menighedsrådsmøde 20. august 2019

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Der er indkøbt to nye hækkeklippere og en ny computer til Hanne.
 • Indkøb af lysglobe er udsat.
  I stedet overvejes en løsning med en smedejenskrans til lys, der kan stå på døbefondene.
  Det undersøges, om smedelauget på Gl. Estrup kan lave dem.
 • Der indkøbes og monteres to nye udelamper på præstegården.
 • Ved fremtidige kirkesyn vil hjemfaldne gravsten blive vurderet.


b Sognepræsten
 • Minikonfirmanderne starter 6 ugers undervisning på torsdag.
 • Hammershøj menighedsråd kommer på besøg.
 • Der forsøges med en legestue for familier bosiddende på Djursland - foreløbig tre gange.
  Der indkøbes madrasser og andet til dette og til andre arrangementer.
 • Høstgudstjeneste og menighedsmøde d. 22/9.


c Aktivitetsudvalget
 • Sogneudflugten på torsdag er klar.
 • Anita står for maden til børnegudstjenesten.
 • 3/9 sogneeftermiddag Cirkusliv.
 • Der arrangeres julekoncert i Karlby Kirke.


d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Toiletter skiftet.
 • Gavlen på præstegården er fuget.


e Kirkeværge
Ingen bemærkninger


3. Budgetkontrol 2. kvartal
Budget gennemgået og godkendt.

 

4. Vedligeholdelsesplan/kirkesyn
 • Der sættes gang i nødvendigt vedligehold i prioriteret rækkefølge - så langt som budgettet rækker.
 • Der søges midler fra provstiet til etablering af toiletter og badefaciliteter i maskinhuset i Søby - samt spildevandsafledning herfra og fra det offentlige toilet i kapelbygningen.
 • Der søges midler fra provstiet til renovering af præstegårdshaven.


5. Andre sager
 • De ansattes ansættelseskontrakter skal gennemgås og føres ajour.
 • Hanne har modtaget en klage vedrørende naboers rod ved indkørslen til Skader Kirke.
 • Omfanget undersøges, og mulighederne for at løse problemet drøftes på næste møde.
 

6. Eventuelt
Ingen bemærkninger