Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 21/11 18

Menighedsrådsmøde 21. november 2018

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt med flg. tilføjelse under pkt. 3 (p. og q.)
 

2. Siden sidst
a Formanden
 • Der er ansat en personalekonsulent i Syddjurs provsti.
 • Regnskabsprotokollatet er godkendt i provstiet.
 • Provstiet har godkendt regnskabet for det nye tag på maskinhuset i Søby, der var et lille overskud som kan beholdes.
 • Hanne håndterer alle henvendelser om sikring af gravsten.
 • Hanne hår fået en ny mobil.
 • Hanne skal på afsluttende graverkursus 3 x5 dage i 2019, og på lederkursus 2020.
 • Kalendere for 2019 er bestilt.
 • Der har været uanmeldt revisionskontrol, der blev fundet flg. fejl - et manglende bilag. Fejlen er rettet.
 • Der er tvivl om evt. bevaringsværdige sten på Mygind kirkegård. Stenene er evt. betragtet som bevaringsværdige ved provstesynet i 1996.
  Synsrapporten findes og sagen undersøges.
b Sognepræsten
 • Anne Sophie bestiller et sogneabonnement til salmedatabasen.
 • Der laves en sangfolder til julegudstjenesten.
 • Der købes jule pixibøger, til julegudstjenesten for de mindste årgange og børnehaven.
 • Julekollekten doneres til Kirkens Korshær.
c Aktivitetsudvalget
 • For at udbrede kendskabet til sogneeftermiddagene, fremstilles en A4-plakat som hænges op på forskellige steder i sognet.
 • Der bestilles julekurve til personalet som sidste år.
 • 4/12 sogneeftermiddag, juleafslutning.
 • 16/12 kl. 16.30 julekoncert i Karlby kirke.
 • 31/12 kl. 16 Nytårsaften Mygind.
 • 8/1 2019 sogneeftermiddag, Tine fortæller om Iran.
 • 15/1 2019 Strikkecafe.
 • 18/1 2019 Nytårskur
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
 • Der er kommet to tilbud på lågen i Søby
  1: Jan Østergård – Pris: 35.000 kr. med jernstolper.
  2: Søren Damhus – Pris: 34.300 med egestolper.
 
 
3. Konstituering af menighedsråd
Valgt til flg. poster
 • Formand: Jens Thomasen
 • Næstformand: Leif Holm
 • Kirkeværge Mygind Skørring Karlby: Anders Mortensen
 • Kirkeværge Halling Skader Søby: Leif Holm
 • Kasserer: Knud Poulsen
 • Sekretær: Anders Mortensen
 • Kontaktperson: Karen Tvedegaard
 • Bygningssagkyndig: Jan Østergård
 • Skole-kirke repræsentant: Karen Tvedegaard
  Underskriftsberettiget: Knud Poulsen – Jens Thomasen
  Aktivitetsudvalg: Anita Kristensen – Anne Sophie Ricevuto – Ib Rasmussen - Gert Almskou – Karen Tvedegaard
 • Præstegård/avlsgårdsudvalg: Ib Rasmussen – Knud Poulsen – Gert Almskou – Anders Mortensen
 • Valgbestyrelse 2017: Jens Thomasen – Leif Holm – Anders Mortensen
 • Formand for valgbestyrelsen: Jens Thomasen
 • Repræsentant til diakoni: Leif Holm – Anita Kristensen
 • Repræsentant Zoneudvalg: Anita Kristensen
 • Ansættelsesudvalg: Anne Sophie Ricevuto – Jens Thomasen – Knud Poulsen – Karen Tvedegaard 
Menighedsrådsmøder i første halvår:
Anden onsdag i måneden, hvis datoen falder i skolens ferier, flyttes mødet.
Derfor holdes mødet i februar den 20. kl. 19.


5. Foto i kirken vedr. GDPR (EU databeskyttelsesforordning)
Præsten orienterer om regler for fotografering i kirken, ved samtaler med forældre ved dåbssamtaler.
 

6. Rengøring/praktisk hjælp i sognegården
Der er ansat en i jobbet pr. 1. december - i første omgang dog kun til rengøring.
 

7. Andet
Der er mulighed for en koncert med Kåre Norge i Mygind kirke i 2019.
Anne Sophie følger op på det.


8. Eventuelt
Der er anskaffet et puslebord og en høj stol - Ib monterer.
Hanne har fået en app til mobilen, så oplysninger om gravsteder kan tilgås på stedet.
Det er en stor hjælp.