Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 21/5 15

Menighedsrådsmøde 21. maj 2015

1 Visioner
Vi har vedtaget de visioner der skal arbejdes med indtil næste menighedsrådsvalg. Visioner er vedhæftet i mail.
 
 
2 Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er godkendt
 
 
3 Godkendelse af referat fra 15-04-2015
Referatet er godendt med flg. ændring - tidspunktet for orlov til Leif er rettet til 1. september.
 
4. Siden sidst
a. Formanden
 • Henrik Wigh-Poulsen er valgt til ny biskop i Århus
 • Anders og Åse har sagt deres stilling i sognegården op med virkning fra d. 1/7 2015. Der arbejdes på at finde nyt personale evt. i samarbejde med sognegården i Mørke.
 • Der sendes en forsinket hilsen til Annelise Jensen i anledning af hendes 60 års fødselsdag.
 • Der er givet afslag fra forsikringen om erstatning for vandskade i kælderen.
b Sognepræsten
 • Der er udsendt et nyt katalog fra skole kirke samarbejdet til skolerne. Kataloget indeholder 8 små projekter, som kan anvendes i undervisningen.
 • Eva skal næste år også forberede et hold konfirmander i Rønde.
c Aktivitetsudvalget
 • Der er indvielse af Krogsbæk Skovkirkegård d. 25 juni, udvalget arbejder med det endelige arengement.
  Det blev besluttet at indkøbe et telt til arrangementet og evt. låne et mere, frem for at leje et.
 d Præstegårds/avlsgårdsudvalget
 • Ingen
 e Kirkeværger
 • Ingen
 
 
5. Kvartalsrapport
1. kvartal 2015 Kvartalsrapport fremlagt og godkendt
 
 
6. Buget 2016
Budget 2016 fremlagt og godkendt med enkelte rettelser
 
 
7. Valg af repræsentant il zoneudvalg
Knud Poulsen er valgt.
 
8. Skovkirkegård
Kransepladsen etableres i nærheden af urnepladsen, graverteamet udfører arbejdet.
Der laves et kors af moseeg til kransepladsen, IB og Jens sørger for fremstillingen.
 
9. Provstesyn
Kirker, bygninger og kirkegårde fremstod fantastisk velholdte. Byggeudvalget gennemgår i næste uge mangellisten og prioriterer rækkefølgen for udbredelse af fejl og mangler.
 
 
10. Haven ved Sognegården
Projekt 1 sættes i gang og der udføres det arbejde bevillingen rækker til. Der er bevilget maks. 25.000 kr. til projektet
 
 
11. Skiltning ved skader Kirke
Det undersøges, hvad det vil koste at få sat to P-skilte op, et ved starten på Bakkevej samt et ved indkørslen til P pladsen på Bakkevej.
 
 
12. Højtaler i Skader Kirke
Tilbuddet er godkendt, der skal afbryder på alteret det forsøges at få det uden beregning .
 
 
13. Højtalere i Mygind Kirke
Tilbuddet er godkendt, der skal afbryder på alteret det forsøges at få det uden beregning.
 
 
14. Højtalere i Sognegården
Projektet er udskudt.
 
 
15. Andre sager
 • Sagen om sti og havelåge ved Halling kirke lukkes.
 • Diget i bunden af haven ved præstegården rettes op, Jens kontakter provstiudvalget vedr. mulighederne.
 • På grund af ferie, skal forslag til næste dagsorden være formanden i hænde senest d. 29/6 kl. 12.
 
 
16. Eventuelt
Intet