Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 22/1 20

Menighedsrådsmøde 22. januar 2020

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt


2. Siden sidst
a Formanden
 • Ansatte har fået julegaver
 • Der har været indbrud i graverhuset i Mygind - skaden er udbedret
 • Reparation af vaskemaskine i præstegården er udført
 • Formanden orienterede om nyt siden seneste møde
 • Der kimes fra alle kirker 4/5 kl. 20-21, og der andagt i Skader Kirke kl. 19.30
 
b Sognepræsten
Deltagerbegrænsning på max. 30 personer til ”gud og godnat” af hensyn til plads og arrangementets art.
 
 
c Aktivitetsudvalget
 • Karen orienterede om planlagte sogneeftermiddage
 • Planlagte datoer:
  Studietur 16. juni
  Friluftgudstjeneste 25. juni
  Sogneudflugt evt. 15. september
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
 • Kloakker i Skørring og Søby er stoppet
 • Diget i Skader er ved at blive repareret
 
e Kirkeværge
Ingen bemærkninger
 
 
3. Menighedsrådsvalg
Der holdes 12. maj orienteringsmøde med kaffe i Sognegården.
 
 
4. Graverfaciliteter i Søby
Tilbuddet fra Jan Østergård er godkendt.
 
 
5. Kirkegårdslåge i Søby
Der arbejdes på sagen.
Vi vil gerne have en låge i jern, fremfor træ.
 
 
6. Lys kirke Søby
Søby-Skader-Halling Sparekasses fond har bevilget 48.666 kroner.
Anlægsgartner og elektriker er bestilt.


7. Eventuelt
Y´Men`s Club får tilbudt at omdele kirkebladet i stedet for POSTNORD.