Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 5/3 20

Menighedsrådsmøde 5. marts 2020

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt .


2. Siden sidst
a Formanden
 • Flyglet i Sognegården er blevet stemt
 • Kirkegårdslåge i Søby - der arbejdes på at finde en ny låge
 
b Sognepræsten
 • Der har været afholdt konfirmandgudstjeneste
  Anne Sophie opfordrede til, at flere fra menigheden møder op
 • Der er nu mange dåbsklude, så der skal måske findes noget andet at arbejde med i stikkecafeen
 • Gudstjeneste og dåb - et udvalg skal undersøge, om der kan/skal ændres på den måde, det afholdes nu
 
c Aktivitetsudvalget
 • Forårets arrangementer er planlagt
 • Der arbejdes med at finde noget andet at arbejde med i strikkecafeen - f.eks. tæpper eller lignende
 • Studieturen går til Christiansfeld
 • Sogneudflugten går til Fængslet i Horsens - mere herom senere
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
Projektet med at opføre toiletfaciliteter i maskinhuset i Søby er sat i gang.


e Kirkeværge
Ingen bemærkninger.


3. Gravsted Søby kirkegård
Legatet undesøges.


4. Planlægning af ringning 4. maj
Knud ringer i Søby – Jens ringer i Mygind – Ib ringer i Skørring – graverteamet klarer resten.


5. Skader kirkegård
En del af stisystemet fjernes, og resten drøftes ved kirkesynet.


6. Gennemgang af regnskab 2019
Regnskab gennemgået og godkendt med følgende påtegning:
Ådalens Menighedsråd, CVR-nr. 23079216,
regnskab 2019, afleveret d. 05-03-2020 20:53.


7. Andre sager
Der indkøbes kasser til salmebøger.


8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.