Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 5/4 17

Menighedsrådsmøde 5. april 2017

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med flg. rettelse 2017 ændres til 2018
 

2 Siden sidst
a Formanden
 • Det er 1 år siden Anne Sophie tiltrådte, vi håber på fortsat mange års samarbejde
 • Der betales kontingent til DSU 1200,00 kr.
 • Arrangementet d. 11/4 med biskoppen er klar
 • Der afholdes medarbejdermøde d. 26/4 i Sognegården
 • Den manglende indbetaling af feriepenge til Lars er rettet
 • Vejledning om menighedsrådets opgaver og arbejde kan findes på den digitale arbejdsplads
 • Sogneindsamlingen gik fint
 • Der afholdes kursus i brugen af den digitale arbejdsplads mandag, d. 22 maj 2017 i sognegården ”Egegård” i Rønde. Indbydelse omdelt
b Sognepræsten
 • Sidste frist for indlevering af indlæg til kirkebladet, er d. 1 maj, Anne Sophie opfordrede alle til at lave et lille indlæg til bladet
 
c Aktivitetsudvalget
 • Studieturen starter kl. 08.00 d. 15/6 og går til Hune og Jetsmark sogn
 • Sogneeftermiddagen i maj er på plads
 • 12. september er der sogneudflugt til brunkulslejrene
 • 11. april er på plads
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Der er skiftes løse tagsten på tårnet i Karlby
 • Elektrikeren afgiver et tilbud på etablering af projektører ved Søby kirke inden kirkesyn
 • Det undersøges om det nye fyr i præstegården bruger for meget olie
 • Det trækker fra udsugningen på det gamle toilet i præstegården, dette skal undersøges med henblik på at afhjælpe fejlen
 
e Kirkeværge
 • Intet
 
 
3 Haven Søby præstegård
Plænen reetableres efter arbejdet med diget, og der plantes ved diget.
Hanne og Anne Sophie finder ud af en passende beplantning


4 Konfirmander 2018
Der indkaldes til et møde mellem de berørte parter, (Hvilsager. Lime og Ådalen). Det foreslås, at formænd, næstformænd og præster deltager.
Det drøftes, om det er muligt at oprette konfirmandundervisning i begge sogne frem for at det kun foregår i Ådalen. Mødet afholdes meget hurtigt.
 
 
5 Projektor til Sognegården
Indkøb af ny projektor og lærred sættes på buget 2018 med et beløb på 20.000 kr.
 
 
6. Andre sager
Det blev besluttet, at honoraret for deltagelse i menighedsråds arbejdet hæves til det af provstiet anbefalede beløb for alle medlemmer
På studieturen deltager et indisk ægtepar, som er på besøg i Danmark støttet af Weismann klubben
 
 
7. Eventuelt
Ingen bemærkninger