Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 6/6 18

Menighedsrådsmøde 6. juni 2018

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt. 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Vincent føjes til på navneskilt ved præstegården.
 • Skema om virksomheds miljøværdier udfyldes af Jens og Hanne.
 • Vedr. den nye data lovgivning skal alle give skriftligt samtykke til menighedsrådets brug af personoplysninger og billeder.
  Provstiet udarbejder et dokument til brug for dette.
 • Tina er ansat som gravermedhæjlper to dage om ugen.
 
b Sognepræsten
 • Der er sendt invitation til de nye minikonfirmander.
  Den første undervisning er den 23. august.
 • Trine har været på et kursus, som henvendte sig til alle nyansatte i folkekirken.
  Det var et spændende kursus da alle faggrupper deltog.
  Trine er på efteruddannelse i næste uge.
 
c Aktivitetsudvalget
 • Studieturen er på plads, start og sluttidspunkt meddeles senere.
 • Friluftgudstjenesten er på plads - der stilles telt op onsdag eftermiddag.
 • Der har været møde i zoneudvalget om kommende aktiviteter på tværs af sognegrænserne.
  Der startes med en kirkestafet, hvor der er besøg i en kirke i hvert sogn.
  Vi byder ind med Skader kirke, hvor Knud vil fortælle lidt om kirkens og egnens historie. Der serveres herefter kaffe i kirken.
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
 • Tømreren er i gang med at reparere tage.
  Glarmesteren er i gang med de revnede ruder i Karlby Kirke.
  Der afventes tilbud fra mureren.
 
e Kirkeværge
 • Gravstensapv er nu kommet - der er 158 gravsten som skal sikres.
  De fem af dem påhviler det kirken at sikre, mens resten skal sikres af gravstedets bruger.
  Kirkeværger og Hanne sætter dette i gang ved at indhente tilbud fra et par stenhuggere. Der startes med de mest ustabile sten.
  Der udarbejdes en skrivelse til berørte gravstedsejere om regler og muligheder for sikre de ustabile sten.
 • De nye kirgårdsvedtægter færdiggøres med tilføjelse af regler for certificererede gravminder.
 
 
3. Vedtagelse af budget 2019
Budget 2019 er gennemgået og godkendt med flg. påtegning
Ådalens menighedsråd, Cvr. nr. 23079216, budget 2019, bidrag budget afleveretd.23-5-2018 11:12
 
 
4. Forpagtning af jord – periode udløber 01.09.18
Forpagtningsaftalen for præstegårdsjorden udløber 1/9 2018 .
Forpagtningen skal i nyt udbud, og Knud sørger for annoncering og undersøger med konsulenter.
 
 
5. Persondataloven
Drøftet under pkt. 2.a
 
 
6. Andre sager
 • Kirkeværger undersøger muligheder for tilskud og regler i forbindelse med udvidelse af kirkegårdslågen i Søby.
 • Nyt personaletoilet i Søby.
 • Omsætning af norddiget i Skader i samarbejde med relevante partnere. Herefter indhentes tilbud og der søges om tilskud.
 • Vedr. Halling kirke. Der er fremsendt et ønske om, at aftenringningen sker senere end kl. 17 i sommerperioden - gerne kl. 20 eller 21.
  Vi kan tilbyde, at der ringes fra samtlige kirker kl. 18.
  Karen svarer på henvendelsen.
 • Vedr. renholdelse af syddiget ved Halling Kirke.
  Karen undersøger problemet og evt. mulighed for, at graverne kan færdes på udvendig side af diget (skel, rettigheder og gamle aftaler).
 • Vedr. opsætning af puslebord på toilettet i Sognegården.
  Anitta undersøger mulighederne for udformning, placering og opsætning, så toilettet stadig er handicapvenligt.
 • Karen orienterede om arbejdet i kirke skole samarbejdet.
  Den primære indsats lige nu er oplysningsmateriale til brug i skolerne, et tiltag der bliver modtaget med glæde af underviserne.
  Kirke skole samarbejdet kan i år fejre 25 års jubilæum.
 • Vedr. Fælles tilbud på kalkning af Provstiets kirker.
  Der har ikke været tilmeldinger nok, så der fortsættes som hidtil - eventuelt samarbejde med nabokirkerne.
 
7. Eventuelt