Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 7/10 20

Menighedsrådsmøde 7. oktober 2020

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt
 
 
2 Siden sidst
a formanden
 • Karl Erik er bevilliget et kursus.
 • Endelig budget er næsten på plads.
  Der skal findes/omfordeles 27.000 kr. til Brandtoft kirkegårdsstyrring.
  Budgettet fremlægges til godkendelse på næste møde.
  Der er bevilliget 100.000 kr. til Kirkegårdslågen i Søby.
 
b Sognepræsten
 • De kirkelige tjenester og aktiviteter tilpasses pt. til restriktioner vedr. corona situationen.
 • Minikomfirmanderne mødes i november og december - med afslutning 13/12.
 • Børnegudstjenesten i november kl. 17.30 i Skørring Kirke - der serveres herefter hotdogs i et telt el.l.
 • Børnejulegudstjenesten i Søby gennemføres med en kort gudstjeneste herefter sang og uddeling af godteposer i det fri - evt. tilmelding.
 • Nytår, kort gudstjeneste 31/1 kl. 14 - herefter evt. kransekage og bobler i Mygind forsamlingshus.
 
c Aktivitetsudvalget
Kulturnatten i Hornslet er aflyst.
3/11 sogneeftermiddag - Karl Erik fortæller.
4/11 opstart minikomfirmanderne
5/11 Gud og godnat
10/11 Strikkecafe
29/11 familiegudstjeneste
1/12 sogneeftermiddag - juleafslutning
8/12 strikkecafe - juleafslutning
10/12 koncert Karlby
13/12 Gudstjeneste med minikomfirmanderne
31/12 kl. 14 nytårsgudstjeneste Mygind
 

d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
Mygind: Graverhuset - her er arbejdet mere omfattende end ventet, da det efter sandblæsningen er konstateret, at mange fuger skal fuges om.
Derfor kalkes kirken her og i Søby først næste forår.
Mureren har lovet, at det sker inden pinse.

Karlby: Her er skaderne på murkroner og murværket mere omfattende end forventet.
Skaderne udbedres.
Andre håndværkere er ved at afslutte det bestilte arbejde


e Kirkeværge
Ingen bemærkninger
 


3. Valg 2020
Resultatet fra valg 2020 er indsendt og godkendt.

Valgt til menighedsrådet
Halling sogn - Karen Tvedegaard
Søby Sogn - Leif Holm
Skader sogn – Gert Almskou - Knud Poulsen
Krogsbæk sogn – Anita Kristensen
Mygind sogn – Jens Thomasen
Skørring sogn – Ib Rasmussen – Anders Mortensen

Stedfortrædere
Skader sogn - Grethe Krogh
Krogsbæk sogn – Dan Høj Lausen
Mygind sogn – Ivan Pedersen
 
 

4. Renovering Søby Kirke
Forløb fremadrettet.
Der vælges arkitekt til at forestå den indledende projektering.
Arkitektfirmaet Linjen er valgt til dette.
Der søges om midler til forprojektet.
Der tages kontakt til Akademirådet for råd om ny altertavles udformning.
Farvekonsulent kontaktes.
Varmekonsulent kontaktes.
Muligheder vedr. orgel undersøges.
Der tages kontakt til fagpersoner, når behovet opstår undervejs.
Der foreslås eksekutioner til kirker, der for nylig er restaureret.
Nationalmuseet er kontaktet.
Der er op til 9 måneders ventetid på besøg

Vedr. nyt udkast fra arkitekten til kirkegårdslågen i Søby.
Udkastet forkastes pga. dårlig udformning af projektmappen og mangelfuld beskrivelse af grunden til, at lågen skal flyttes, samt forslaget til lågens udformning, der ønskes et design der er lidt mindre firkantet.
Arkitekten kontaktes for at få ændret på foranstående.
 
 

5. Gamle olietanke Søby
Der er tvivl om alderen på de eksisterende tanke, så dette skal undersøges.
Der bestilles entreprenør til at grave ned til tankene, så fabrikationsoplysninger kan findes.
 
 

6. Tilrettelæggelse af julegudstjenester
Anne Sophie har fra provsten fået tilladelse til at afholde julegudstjenesterne udendørs.
Der planlægges ud fra dette i den næste tid, og sagen drøftes igen på næste møde.
Anne Sophie oplyste, at der kan komme en del ekstra udgifter til gudstjenesterne.
Det er menighedsrådets indstilling, at det er i orden pga. tidens udfordringer.

På nuværende tidspunkt er holdningen den, at juleafslutningen for skolen og børnehaven i kirken aflyses.
 


7. Urnenedsættelser
Fremadrettet er det kun muligt at få en urne nedsat mandag - fredag kl. 8-16 og lørdag kl. 8-12.
Disse tidspunkter annonceres fremadrettet på vores hjemmeside samt et sted i kirkebladet.

 

8. Andre sager
 • Der afholdes personalemøde 28/10 kl. 17-20.
 • Skole Kirke:
  Projekter bruges rigtig meget af skolerne.
 • Der en ansættelsesrunde i gang for at besætte en ledig stilling.
 • Trappen fra p-plads til maskinhus repareres - det udføres af graverteamet.
 • Hornslet kirke har ansøgt om at låne Karlby Kirke til kirkelige handlinger, mens Hornslet kirke renoveres.
  Det aftales at der betaleles for forbrug af el.
 • Der føjes fremadrettet 2 nye faste punkter til dagsordenen.
  2 f. kontaktpersonen
  2 g. Kirke-skole
 
 
9. Eventuelt
Ingen bemærkningerNæste møde
Onsdag 11. november (Husk skriftlig forslag til Jens senest 10 dage før).. a