Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 8/11 17

Menighedsrådsmøde 8. november 2017

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
 
2 Siden sidst
a Formanden
 • Jens deltager i et møde i Tved 16. november for at fortælle om forløbet af sammenlægningen i vores sogne
 • Vedr. printer i kontoret i Sognegården: Aftalen opsiges først, når det vides, om den skal bruges forbindelse ned Trines kontorhold
 • Værkstedsgudstjenesten i Mygind er flyttet til 9. december kl. 14
 
b Sognepræsten
 • Kirkeblad: Der er indhentet tre tilbud på trykning af kirkebladet. Flg. afgav tilbud:
  CS Grafisk 2.350 kr.
  Kolind Bogtrykkeri 3.045 kr.
  Hornslet Bogtrykkeri 2.196 kr.
  Priserne er for trykning og aflevering til posten
  Priserne er ex. moms
  Det er besluttet at Hornslet Bogtrykkeri overtager trykningen
  Anne Sophie har informeret Trine om det daglige arbejde i jobbet
 • Konfirmandundervisningen er kommet godt i gang
 • Der er behov for en ny projektor i konfirmandstuen
 • Computeren i Sognegården skal startes og opdateres regelmæssigt
 
c Aktivitetsudvalget
 • Strikning 16. november, indsættelsesgudstjeneste, juleafslutning, koncert d. 18., nytårsgudstjene i Mygind og den første sogneeftermiddag 2018 er på plads
 • Receptionen for Annelise og Dan er arrangeret
 
d Præstegård/Avlgårdsudvalg
 • Maleren har afslutter arbejdet. Vinduerne i Skørring Kirke er også malet under tilbuddet
 
e Kirkeværge
 • Det gravsted i Søby der har været problemer med, nedlægges af de pårørende
 
 
3. Konstituering af menighedsråd
Valgt til flg. Poster
 • a. Valg af formand
  b. Valg af næstformand
  c. Valg af kirkeværger (2 stk)
  d. Valg af kasser
  e. Valg af sekretær
  f. Valg af kontaktperson
  g. Valg af bygningskyndig
  h. Valg af skole-kirke repræsentant
  i. Valg af underskriftsberettiget
  j. Valg af aktivitetsudvalg
  k. Valg til præstegård/avlsgårdsudvalg
  l. Valg af valgbestyrelse 2017
  m. Valg af formand til valgbestyrelse
  n. Planlægning af kommende menighedsrådsmøder
Der er nedsat et ansættelsesudvalg
 • Formand Jens Thomasen
  Næstformand Leif Holm
 
Kirkeværge Mygind Skørring Karlby Anders Mortensen
Kirkeværge Halling Skader Søby Karen Tvedegaard
Kasser Knud Poulsen
Sekretær Anders Mortensen
Kontaktperson Ib Rasmussen
Bygningssagkyndig Jan Østergård
Skole-kirke repræsentant Karen Tvedegård
Underskriftsberettiget Knud Poulsen – Jens Thomasen
Aktivitetsudvalg Trine – Karen Tvedegaard – Anita Kristensen – Gert Almskou – Ib Rasmussen
Præstegård/Avlsgårdsudvalg Ib Rasmussen – Gert Almskou – Knud Poulsen – Anders Mortensen
Valgbestyrelse 2017 Anders Mortensen – Jens Thomasen
Formand for valgbestyrelsen Jens Thomasen
 
Menighedsrådsmøder Det tilstræbes at afholde møderne den 2. onsdag i måneden. I juli og december ingen møder
 
Ansættelsesudvalg Karen Tvedegaard – Ib Rasmussen – Leif Holm – Jens Thomasen
 
 
4 Drøftelse af bankforbindelser
Vores nuværende bank Søby - Skader – Halling Sparekasse er fusioneret med Djursland Sparekasse. Sparekassen Djursland bliver den fremtidige bank. Det er beslutter at flytte vores bankforretninger med over i Djursland Sparekasse
 
 
5 kvartalsraport 3. kvartal
Kvartalsrapporten for 3. kvartal er gennemgået og drøftet og taget til efterretning
 
 
6.endelig buget 2018
Endelig buget 2018 er gennemgået og godkendt med flg. påtegning:
Ådalens Menighedsråd. CVR- nr. 23079216. Budget 2018. Endelig budget afleveret d. 01-11-2017 12:05
 
 
7. Andet
Der er aftalt gaver/gratialer til aftrædelse og jubilæum
Der er aftalt gaver til præsteindsættelsen
Der er aftalt gaver til jul til personale og gæstepræster
Menighedsrådet har modtaget en opsigelse fra Dan Høj Laursen d. 30-11 2017
Karen har været til møde i skolekirkeudvalget
Udvalget vil det næste år arbejde med at få en efteruddannelse af skolernes kristendomslærere op at stå
Der ønskes en mere præcis aftale om timetallet for de ansatte i skolekirkesamarbejdet
Man forsøger at gentage det succesfulde skuespil til næste år
 
 
8 Eventuelt
Intet