Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 8/2 18

Menighedsrådsmøde 8. februar 2018

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt

2. Siden sidst
a Formanden
 • Hanne og Karen tager på kirkegårdskonference.
 • Der skal udpeges et medlem til det nyoprettede diakoniudvalg under provstiet.
  Torben Jensen kommer og fortæller om udvalget på et senere møde.
 • Jette Lindegård opsagt sin stilling med fratrædelse ved udgangen af februar.
 • Jens gennemgik referatet fra formandsmødet, herunder blev det vedtaget, at vi melder os til kalkningsordningen, men er tilbuddene for høje melder vi fra.
 • Vi er tilmeldt konsulenthjælp til udformning af APV for gravsten på samtlige kirkegårde.
  Vederlaget herfor undersøges af provstiet.
 • Stillingen i kirke- skolesamarbejdet forhøjes til 32 timer.
 • Et udvalg arbejder med en ny måde at fordele ligningerne på
 
b Sognepræsten
 • Trine holder ferie i uge 7.
 • Fastelavnsgudstjeneste: Temaet er verden set gennem kærlighedens briller - der er tilmeldt 104 børn og voksne.
 • Mange kirkelige aktiviteter.
 • Kirkeblade: Der er igen bøvl med deadlines.
 
c Aktivitetsudvalget
 • Sognearrangementer er på plads indtil sommerferien.
 • Der strikkes dåbsklude i marts, april og maj.
 • 21. juni er der studietur til Vedersø og omegn, mere herom senere.
 • Skærtorsdag: Der arbejdes på at flytte tidspunktet for arrangementet, så det kommer til at ligge tidligere på dagen - menuen laves herefter.
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
 • Der arbejdes med taget på maskinhuset i Søby.
 
e Kirkeværge
 • Der arbejdes med at udarbejde en ny kirkegårdsplan, udvalget afventer udmeldinger om sikring af gravsten.
 
 
3. Godkendelse af revisionsrapport
Revisionsrapporten for 2017 er gennemgået og godkendt.
 
 
4. Kirkebladet
Der er problemer med at få omdelt kirkebladet på de ønskede tidspunkter og til en fornuftig pris.
Det blev besluttet at fortsætte i 2018 i den nuværende form, men det skal undersøges, om der er andre muligheder for udgivelse af bladet - eventuelt i samarbejde med nabosogne m.m.
 
 
5. Gennemgang af Nationalmuseets besigtigerrapport i Mygind
Rapporten om inventaret i Mygind kirke fra Nationalmuseet blev gennemgået, og da der ikke er behov for restaurering på kort sigt, blev det besluttet at sætte sagen i bero.
 
 
6. Kirkesanger - Jette har opsagt sin stilling
Jette Lindegård opsagt sin stilling med fratrædelse ved udgangen af februar.
Stillingen besættes ikke i første omgang, da det først undersøges, om det er muligt at få et samarbejde med nabosognenes kirkesangere.
 
 
7. Andre sager
18. april afholdes kirkesyn.Der startes kl. 8.30 ved Karen.
Konfirmanderne spørges, om de vil være indsamlere for Folkekirkens Nødhjælp 11/3 2018.
Der indhentes to tilbud på av-udstyr til mødelokalet. Tilbuddene skal gælde til d. 1/7 2018. Der ansøges om 5% midler til dette.
 
 
8. Eventuelt
Ingen Bemærkninger