Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 8/8 18

Menighedsrådsmøde 8. august 2018

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
 
2. Siden sidst
a Formanden
 • Velkommen til Tine Frisenette der tager det sidste af Trine Opfeldt vikariat.
  Trine har fået en ny stilling i Egå.
 • Kvorning, Vorning og Hammershøj menighedsråd besøger Skader Kirke 8. september, Knud viser rundt.
 • Budgetsamråd 30. september, på samrådet underskrives den nye samarbejdsaftale for kirke- skolesamarbejde.
 • Torsdag 13. september kl. 19 i Ørum, debataften om fordele/ulemper ved fælles menighedsråd og storpastorater. Tilmelding til Jens.
 • Onsdag 29. august kl. 10 Landemodegudstjeneste i Aahus Domkirke.
 
b Sognepræsten
 • Tine præsenterede sig og fortalte om sin vej til præstegerningen og sit vikariat her.
 • Kinesere på udveksling deltager i gudstjenesten i Søby på søndag.
 
c Aktivitetsudvalget
 • Minikonfirmanderne starter 23. august.
 • Sogneudflugten er på plads. Der startes i Skørring kl. 7.45 - kl.8 er der en kort andagt i Halling kirke, herefter går turen til Tirpitz.
 • Septembers mange arrangementer er næsten på plads.
 • Høstgudstjeneste 23. september.
 • Kirkestafetten er planlagt - annonceres i lokal pressen.
 • Strikkecaféen startes op i oktober.
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
Behandles under punkt 9.
 
 
e Kirkeværge
 • Ansøgning om udvidelse af den sydlige kirkegårdslåge i Søby er sendt til provstiet og behandles på næste provstiudvalgsmøde, når der forelægger et svar herfra, handles der på det.
 • Vedr. ustabile gravsten:
  Der kommer en vejledning fra provstiet om en fælles handleplan for alle kirkegårde i provstiet i løbet af efteråret.
  Indtil da foretages der ikke yderlige, dette er i orden idet der er taget handling på rapporten.
 • Arbejdet med de ny kirkegårdsvedtægter er næsten færdig, de fremsendes til godkendelse på næste menighedsrådsmøde.
 
 
3. Forpagtning af jord – periode udløber 1/9 18
Tidsfristen for afgivelse af tilbud udløber 9/8 2018 kl. 19. Jens og Knud er tilstede ved åbning af tilbuddene i Sognegården.
 
 
4. Kvartalsrapport 2. kvartal
Kvartalsrapporten er gennemgået og godkendt.
 
 
5. Intonation af orgel i Skørring
Behandles på møder i januar 2019.
 
 
6. Kirkedige Halling
Karen arbejder med sagen.
 
 
7. Pasning af Sognegård
Det nuværende værtspar har sagt op.
Der ansat en ny til at forestå rengøring og hjælpe ved arrangementer. Ansættelsen sker på samme vilkår som tidligere.
 
 
8. Menighedsmøde
Den 23. september i sognegården efter høstgudstjenesten.
Velkomst: Jens
Ordstyrer: Anders er foreslået
Årets gang: Leif
Gennemgang af regnskab: Knud og Jens
Arrangement: Aktivitetsudvalget
 
 
9. Vedligeholdelsesplan
Der er sat gang i det uopsættelige arbejde, resten afventer om der er økonomi til mere.
Tømrerne er færdige, og mureren går i gang nu.
 
 
10. Andre sager
Ingen.
 
 
11. Eventuelt
Ingen.