Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 9/10 19

Menighedsrådsmøde 9. oktober 2019

1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt


2. Siden sidst
a Formanden
 • Hanne Kusk har afsluttet sin uddannelse som graver.
  Der blev i den anledning overrakt blomster og et gratiale.
 • Sicom foretager muligvis omstilling af frekvensen på højttaleranlæg nu, men regningen skal først betales januar 2020.
 • Eva Marie Ømark er bevilliget orlov i december januar og februar.
 • Der er indkøbt et brugt klaver til Skader Kirke for 4.000 kr.
 • Provstiet har bevilliget 33.340 kr. til et nyt raftehegn mellem præstegårdshaven og forpagterboligen.
 • HUSK der er ny konstituering på næste møde.


b Sognepræsten
 • Minikonfirmand undervisningen blev afsluttet med 52 deltagere.
 • Opstart af nyt konfirmandhold er i gang.


c Aktivitetsudvalget
Alle arrangementer året ud er på plads.


d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
Der arbejdes med indhentning af tilbud fra Syddjurs Spildevand vedr. kloaktilslutning fra kapel og mandskabsrum i Søby.


e Kirkeværge
Der udarbejdes en skrivelse til omdeling til husstande med skel til indkørslen til Skader Kirke, vedr. uhensigtsmæssig parkering og henstilling af diverse køretøjer og materialer på vejen og på græsrabatten.


3. Evaluering af høstgudstjeneste og menighedsmøde
Et godt arrangement - dog kun med få deltagere.
Der var en god dialog om årsrapporten og regnskabet, så mødet kan foregå på samme måde næste år.


4.Revisionsprotokollat 2018
Gennemgået, påtegninger drøftet og taget til efterretning.
Herefter underskrevet af rådets medlemmer.


5. Endelig budget 2020
Gennemgået og godkendt


6.Vedligeholdelsesplan - Kirkesyn
Nødvendigt vedligehold er under udførelse - prioriteret i forhold til økonomi og hvor meget det haster.
Arbejdet med renovering og oprydning omkring præstegårdshaven udføres i uge 43.


7. Andre sager
 • 100 nye salmer - der indkøbes et sæt med 30 stk.
 • Der tegnes et abonnement på tidsskriftet Kirkegården.
 • 26. april 2020 afholder Voldum Kirke pilgrimsvandring til Skovkirkegården.
  Anders fortæller om kirkegårdens historie.


8 Eventuelt
Ingen bemærkninger