Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 9/8 17

Menighedsrådsmøde 9. august 2017

1 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt
 
 
2 Siden sidst
a Formanden
 • Kommunens projekt SAVE besigtiger Kalby kirke
 • Budgetsamråd 2017 31 august - der afholdes valg til provsti og stiftsråd på mødet. Vi indstiller Leif holm
 • Folkekirkemøde i Århus 26 august - tilmelding til Jens
 • Der er kommet et nyt cirkulære om uddannelse af kirkefunktionærer
 
b Sognepræsten
 • Sommerkoncerten i Skader kirke var en stor oplevelse
 • Minikonfirmanderne starter op på onsdag - der afsluttes med spaghettigudstjeneste 21. september
 • Børnekulturnat 10. november
 • Strikkecafé 10. oktober - der købes opskrifter ind til dåbskludene. Nabosognene inviteres til at deltage
 
c Aktivitetsudvalget
 • Sogneeftermiddag 3. oktober - Else Marie Winther fortæller om sin tid i folketinget
 • November - foredrag om reformationen
 • 3. december familie adventsgudstjeneste i Søby kirke
 • Foredrag i Skader Kirke om reformationen (café) 5. oktober
 • Der synges nye salmer i sognegården 6. september kl. 19
 • 31 oktober ringes der med kirkeklokkerne fra kl. 16 til 16.15 for at markere 500 året for reformationen
 • Julekoncert: der planlægges et støre arengement i Karlby kirke - mere herom senere
 
d Præstegårds-/Avlgårdsudvalg
 • Intet
 
e Kirkeværge
 • Lærer Nielsens sten er blevet renset og teksten er malet op. Den fredede sten sættes i stand, når vejret tillader det
 
 
3 Budgetkontrol 2. kvartal 2017
Rapporten er gennemgået og godkendt
Der sendes en opkrævning til Hvilsager og Lime sogne for deres udgifter til konfirmandundervisningen for første halvår 2017
 
 
4 Energitilsyn på samtlige seks kirker
Der er varslet energisyn i samtlige kirker 30 august. Hanne og Anders deltager ved synet
 
 
5 Kirkesyn 2017 opfølgning
Ønsker til projekter i 2018 - følgende sendes til provstiudvalget:
 • To tilbud på nyt tag på maskinhuset
 • Det oplyses, at vi afventer svar fra Nationalmuseet for at kunne give prisen på at få restaurere prædikestolen i Mygind Kirke
 • Der udarbejdes et oplæg til ombygning af personaletoiletter og bad i Søby. Prisen kan først oplyses, når projektet er klar
 
 
6 Drøftelse af brev fra Provsten
Provstens svar til Hvilsager og Lime menighedsråd er drøftet. Ådalens Menighedsråd har valgt at fortsætte med den løsning, der tidlige er vedtaget om ekstra timer til konfirmandundervisningen
 
 
7 Menighedsmøde september
Mødet afholdes på samme måde som sidste år
Oplæg ved Anne Sophie, Jens og Knud
Efterfølgende debat og frokost
Der købes frokostanretning udefra


8 Andre sager
Der skal tjekkes op på batterier til transportabel højttaler
Der indhentes tilbud på nye gardiner til præstegården
Reparation af udluftningsventiler i præstegården
Ny ovn til præstegården
 
 
9 Eventuelt
Intet