Menighedsrådsmøder / Menighedsrådsmøde 9/9 20

Menighedsrådsmøde 9. september 2020

1 Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

 
2. Siden sidst
a Formanden
Jens orienterede om formandsmøde/budgetsamrådsmøde i provstiet. Referat senere

b Sognepræsten
 • Konfirmation 13/9 i Skørring og 20/9 i Karlby
 • Der arrangeres børnekulturnat i Hornslet 13/11
 • Børnegudstjenester (evt. med mad ud afhuset)
 • Juleaftens gudstjenester: hvordan kan de gennemføres?
  Forslag drøftes på næste møde, alle ideer er velkomne
 
c Aktivitetsudvalget
 • Høstgudstjeneste med frokost 27/9 - tilmelding til Gert senest 20/9
 • Børnegudstjenester starter i kirken
  Spisning i Sognegården - maden kan eventuelt tages med hjem
 • Sogneeftermiddag 6/10 med Dorthe Lausten
 • Husk næste møde er flyttet til 7/10
 
d Præstegårds/Avlgårdsudvalg
 • Karlby Kirke: Murerarbejdet er sat i gang
  Der er ved arbejdets udførelse fundet flere fejl på inddækning og murværk - det udbedres også
 • Mygind Kirke: Graverhuset kalkes nu
 • Søby kirke: Kalkningen udsættes til næste år
  Tømrer og maler udfører det aftalte arbejde
 
2.e Kirkeværge
Ingen bemærkninger


3. Opstillingsmøde 15/9 kl. 19 i Sognegården
Jens orienterede om valgproceduren.
Alle nuværende medlemmer modtager genvalg.

Ådalens menighedsråd består af 9 medlemmer valgt på følgende måde:
1 fra hvert sogn samt yderligere 1 fra hvert af de 2 største sogne.
Præsten er selvskrevet medlem.

Det blev drøftes at undersøge, om det kan/skal ændres fra næste valgperiode (2024).
Ændringsforslag: 1 medlem fra hvert sogn samt 2 uden tilknytning til et bestemt sogn.
Det bliver det nyvalgte menighedsråd, der skal se på det.

Der servers kaffe og kage ved mødet.


4. Endeligt byggeregnskab - Søby graverbygning
Endeligt byggeregnskab godkendt og afleveret


5. Renovering Søby Kirke
Drøftes på næste møde


6. Ny projektor
Der indkøbes en ny projektor samt lærred og diverse beslag m.m.


7. Andre sager
 • Blågran på Skader kirkegård må fældes.
 • Vagtplan ved konfirmationer:
  Skørring - Ib
  Karlby - Knud
  Søby - Leif
 • Tidspunkter for urnenedsættelser drøftes på næste møde
 
 
8. Eventuelt
Ingen bemærkninger