Sådan gør du

 
Kirkebogsføring for Ådalens Pastorat laves på Hornslet Kirkekontor.
 
Alle anmeldelser af navngivning, navneændring, vielse og dødsfald skal ske elektronisk på borger.dk.
 
Dåb skal anmeldes ved henvendelse til sognepræst Anne Sophie Berg Ricevuto, asr@km.dk, tlf. 2979 4476.
 

 

Dåb

I forbindelse med dåb, skal Hornslet kirkekontor kontaktes med oplysninger om barnets navn, cpr.nr., dåbsdato og sted samt navne og adresser på 2-5 faddere.

Navngivning

Man kan navngive sit barn et navn ved dåb eller ved navngivning, og det skal ske senest seks måneder efter fødslen.

Barnedåb
Hvis man som forældre ønsker at få sit barn døbt, skal man henvende sig til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor man ønsker barnet døbt for at aftale tidspunktet.
Inden dåben vil der blive afholdt en dåbssamtale med præsten, hvor man får lejlighed til at gennemgå dåbsritualet og stille eventuelle spørgsmål om gudstjenesten, dåben og dens kristne betydning

Barnedåb i Ådalens Pastorat
Da der jo er seks kirker i Ådalens Pastorat, bliver der ikke afholdt gudstjeneste i alle kirkerne hver søndag.
Det kan ses i kirkebladet og her på hjemmesiden, hvornår der er gudstjeneste i de forskellige kirker.

Da gudstjenestelisten er udgivet i både kirkeblad, dagspressen og på hjemmesiden, er det ikke muligt at ændre hvis man skulle ønsker barnedåb i en bestemt kirke på en bestemt dato, hvor der ikke er gudstjeneste i kirken.

Ved henvendelse til sognepræsten op til udgivelsen af det kommende kirkeblad, er der mulighed for at komme med ønske om gudstjeneste i den kirke, man ønsker barnedåben. Der er deadline på et kirkeblad cirka en måned før udgivelsen.

Navngivning uden dåb
Ønsker man ikke at få sit barn døbt, kan man hente blanketten Navngivning.
Har forældrene fælles forældremyndighed, skal begge underskrive blanketten, og sende den til det sogn, hvor moren bor.
Er barnet født i Sønderjylland, skal du sende blanketten til den kommune, hvor barnets fødsel er registreret.

Hvad skal barnet hedde?
Familiestyrelsens hjemmeside kan man læse om de fornavne, mellemnavne og efternavne man kan give sit barn.


 

Begravelse

Når et menneske dør, skal de pårørende anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden, det vil sige sogepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvorafdøde havde bopæl.

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, og der ønskes en kirkelig begravelse, aftales detaljerne omkring begravelsen med den præst, der skal foretage begravelsen.
Sammen med præsten vælger man, hvilke salmer der skal synges og man taler om, hvad præsten skal sige i sin tale over afdøde.

De pårørende skal også tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes.

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på hverken at benytte kirken eller have præstens medvirken ved begravelsen.

Ønskes der en kirkelig begravelse, er det præstens beslutning, om han/hun vil medvirke ved begravelsen, og der må påregnes udgifter til leje af kirke og løn til organist og kirkesanger.

Ønskes der en borgerlig begravelse, vil man kunne foretage både bisættelse og begravelse fra kapellet på kirkegården - eventuelt under ledelse af en bedemand, eller man kan også vælge blot at få afdøde brændt og nedsat i fællesgrav uden nogen ceremoni overhovedet.

Der er mulighed for urnenedsættelse på alle kirkegårde samt den fredede Gl. Krogsbæk kirkegård
- i tidsrummet mandag - fredag kl. 8-16 og lørdag kl. 08-12.


 

Bryllup

En vielse kan finde sted på rådhuset eller i kirken eller et andet trossamfund med vielsesbemyndigelse.

For at blive viet i kirken, skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken.

Ønsker man at blive viet i en anden kirke end ens bopælssogn, kan man henvende sig til pågældende sogn, der afgør om ønsket kan efterkommes.

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset.

Brylluppet i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen.
Et kirkebryllup handler således også om vores kristne tro.

Vielse i det fri - forsøgsperiode
Under forudsætning af enighed mellem brudepar og præst om sted og rammer, vil biskopperne i en forsøgsperiode på to år imødekomme brudepars ønske om vielse på et sted, de har en særlig tilknytning til.

Det er et krav, at brudeparret har særlig tilknytning til stedet, og at stedet er egnet til at danne ramme om vielsen, der - ligesom i kirken - indeholder salmer, bøn, tale, og tilspørgsel mv.
Vielsen må ikke foregå et sted, hvor den offentlige orden forstyrres - eller vielsen forstyrres af det offentlige rum.

Menighedsrådet mener, Krogsbæk gl. kirkegård er en god ramme om vielser i det fri i Ådalens Pastorat.
I tilfælde af dårligt vejr har man altid har mulighed for at flytte vielsen til en af kirkerne.

Det skal I huske

 • Brylluppet skal aftales med en præst.
 • Der skal have lavet en prøvelsesattest hos bopælskommunen.
 • Hvis der skal laves navneændring i forbindelse med vielsen, skal det oplyses til præsten eller kirkekontoret på denne blanket om navneændring på bryllupsdagen.
 • Der skal være to vidner til vielsen. Vidnernes navne og adresser kan oplyses til præsten eller kirkekontoret.
 • Man skal have en samtale med præsten.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Hvis man allerede er borgerligt viet og ønsker en kirkelig velsignelse, er det også muligt.

Kirkelig velsignelse af homoseksuelle
Den 15. juni 2012 blev det muligt for par af samme køn, at blive viet i kirken.
Otte af Danmarks ti biskopper har lavet et ritual til brug ved vielse af homoseksuelle.

Ritual for velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Det er op til den enkelte præst, om han eller hun vil velsigne registrerede partnerskaber.


 

Konfirmation

Konfirmationen er en bekræftelse af barnedåben, og derfor er dåben en forudsætning for konfirmation.
Derudover skal man deltage i konfirmationsforberedelsen for at blive konfirmeret.

Her i Ådalen finder konfirmationen sted på 7. klassetrin. Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål.

I forbindelse med konfirmationen er det også et krav her i Ådalen, at konfirmanden deltager ti gange i gudstjenesten - fem af dem skal være i Ådalens Pastorat, de øvrige må gerne være andre steder.

Konfirmationsdatoer
Der er altid konfirmation St. Bededag i Mygind - Karlby - Skørring - og søndagen efter i Søby - Skader - Halling.
Hvilke kirker der bliver holdt konfirmationsgudstjeneste i, afhænger af konfirmander og forældrenes ønsker. Det aftales ved et indskrivningsmøde umiddelbart før eller efter sommerferien.

Konfirmationsforberedelsen og konfirmationen finder normalt sted i det sogn, hvor man bor.
Men går konfirmanden i skole uden for sognet, er det op til familien, om konfirmationen skal finde sted i bopælssognet eller i det sogn, hvor konfirmanden går til undervisning.

Ved konfirmationerne vil der stå gaveposer til telegrammer, roser osv. i våbenhuset, som holdes under opsyn af graveren.


 

Juniorkonfirmander

Juniorkonfirmand er et gratis tilbud fra til børn i 3. klasse, der gerne vil vide mere om kirken og have et større fortrolighed med kirke og tro.

Det er ikke en betingelse, at man er døbt.

Vi

 • går på opdagelse i kirkerummet
 • kigger på alteret, døbefonten, prædikestolen, orglet og kirkeklokken
 • hører nogle af de afgørende bibelfortællinger
 • bruger hænder, fødder og fantasi til at lære kristendom
 • synger en række centrale salmer
 • lærer fadervor og opdager noget om gudstjenesten
 • kommer omkring nogle af livets store spørgsmål - liv og død - godt og ondt - hvorfor vi fejrer jul, påske og pinse
 • er kreative
 

Undervisningen

Undervisningen ligger umiddelbart efter skoleundervisningen og er et supplement til skolens kristendomsundervisning - ikke en erstatning.

Børnene hentes på skolen og bringes tilbage, så de kan nå skolebussen eller fortsætte i klub.
Sognepræsten fra Ådalen står for undervisningen i Skørring Kirke og Sognegård, og der afsluttes med en juniorkonfirmandgudstjeneste.

Juniorkonfirmandundervisningen er et supplement til skolens kristendomsundervisning og ikke en erstatning.

Undervisningen er et supplement til skolens kristendomsundervisning og ikke en erstatning.
At være juniorkonfirmand giver en god baggrund at bygge videre på under konfirmandundervisningen i 7. klasse.
Det er dog ingen betingelse for at kunne følge undervisningen i 7. klasse.

Tilmelding- og orienteringsbrev udsendes sidst på skoleåret til elever på Ådalsskolens kommende 3. årgang.


 

Navneændring

En person, som ønsker at ændre sit fornavn, mellemnavn eller efternavn, kan som regel få navneændringen foretaget ved at henvende sig til personregisterføreren, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i bopælssognet.

For personer, der er født i Sønderjylland, gælder dog særlige regler.

Visse navneændringer kan ikke gennemføres i sognet (eller hos personregisterføreren i Sønderjylland), men skal gennemføres af statsforvaltningen.
Sognet (eller personregisterføreren) vil i disse tilfælde sende ansøgningen om navneændring til statsforvaltningen.

Blanketter til brug ved navneændring

Om navne m.m.