Ådalskirkerne / Kirkerne / Skørring

Skørring Kirke

Som kirken i Karlby har sin forgænger, er det også tilfældet med Skørring kirke. I kirkens våbenhus står en sten med et udhugget kors.
Tidligere lå stenen ved kirkens sydvestlige hjørne, men har i nyere tid fået sin nuværende plads.
Stenen er dateret til 1100-tallet, og fremstår som en romansk sten med et græsk kors i rundt relief.
Det har ikke været muligt at spore nogen indskrift, men sammenholdt med forskelligt kildemateriale tyder alt på, at stenen er sat over Jomfru Gunder, en adelig jomfruskikkelse som har haft sin gang på egnen dels ved Skørring, og dels på Ørsted-egnen, ved godset Stenalt.

En slags missionær
Jomfru Gunder kan ses som en slags missionær, der er kommet til sognet for at tilskynde til bygning af en kirke.
Hun har sandsynligvis organiseret lokale kræfter og støttet dem med gaver, både til opførelse af kirken og dens senere vedligeholdelse, helt frem til nyere tid.
Jomfru Gunders kirke kendes i dag kun fra Nationalmuseets fotografier og opmålinger. De viser en lille romansk kvaderstenskirke, bestående af skib og kor, hvortil der senere blev føjet et våbenhus.
Igennem adskillige århundreder fungerede den som sognets kirke, men var til sidst i så dårlig stand, at en gennemgribende restaurering var nødvendig.

Brudt ned i 1885
På den baggrund og med landets mest indflydelsesrige mand i Jomfru Gunders rolle valgte man i 1885 at nedbryde den 700-årige kirke og lade konseilspræsident Estrup bygge en ny, dog uden at han efterlod sig spor i kirkens udsmykning eller på anden vis.
Den historiske Estrup er her lige så anonym som den sagnagtige Jomfru Gunder.
Enkelte dele fra den gamle kirke som dør- og vinduesoverliggere findes indmuret i den nuværende, men særlig bemærkelsesværdig er kirkens døbefont, en romansk granitfont med dobbeltløver, et imponerende eksempel på djurslandsk stenhuggerkunst.
Skørrings nuværende kirke er opført i årene 1886 - 1887, bygget af bornholmsk granit med Viborg domkirke som forbillede.
For indretningen stod arkitekt Walther, og Skørring kirke regnes for et af hans fineste arbejder. Alterbilledet af Anton Dorph fra 1895 er en illustration af beretningen om Jesus og synderinden. (Joh. 8,1-11)

Skørring Kirke